SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane technologie obróbki cieplnej i powierzchniowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane technologie obróbki cieplnej i powierzchniowej
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-27_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mariusz Michalski
  • dr inż. Paweł Schlafka
  • dr inż. Remigiusz Romankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy na temat urządzeń i nowoczesnych technologii obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i powierzchniowej.

 

Wymagania wstępne

Nauka o materiałach

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Wprowadzenie.      2   2
W2 Analiza przemian w stopach żelaza podczas nagrzewania, wygrzewania i chłodzenia. Charakterystyka przemian: perlityczna, bainityczna, martenzytyczna oraz przemiany przy odpuszczaniu i ich wykorzystanie do interpretacji zjawisk podczas obróbki cieplnej     4   2
W3 Hartowność i jej znaczenie w doborze materiałów konstrukcyjnych     2   2
W4 Obróbka cieplna wybranych metali i stopów: żelaza, tytanu, aluminium i miedzi     4   2
W5 Klasyfikacja i charakterystyka pieców oraz urzadzeń do obróbki cieplnej i cieplno- chemicznej     4   2
W6 Technologia obróbki cieplnej narzędzi i części maszyn w piecach próżniowych z chłodzeniem gazowym.     2   2
W7 Technologia węgloutwardzania stali w piecach atmosferycznych i próżniowych.     4   2
W8 Azotowanie i węgloazotowanie próżniowe stali.     4   2
W9 Wytwarzanie złożonych powłok na materiałach metalicznych     4   2
    Suma:   30   18

 

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Wprowadzenie. Badania struktury i własciwości mechanicznych po procesach wyżrzania     2   1,2
L2 Ulepszanie i utwardzanie cieplne stali konstrukcyjnych     2   1,2
L3 Węgloutwardzanie cieplne stali     2   1,2
L4 Obróbka cieplna narzędzi     2   1,2
L5 Obróbka cieplna wybranych stopów miedzi     2   1,2
L6 Obróbka cieplna wybranych stopów aluminium     2   1,2
L7 Ocena cech użytkowych (twardość powierzchniowa, grubość warstwy, mikrostruktura) powłok wykonanych na narzędziach metodą PVD     2   1,2
L8 Zaliczenie     1   0,6
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z literaturą fachową. Indywidualna oraz zespołowa realizacja ćwiczeń laboratoryjnych 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z trzech pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.

Ocena z laboratorium jest określona na podstawie przygotowania się studenta do ćwiczeń i ich realizacji oraz sprawozdań/raportów będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczna z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Materiały wykładowe 
  2. Dobrzański L.A.: Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1995.
  3. Nowoczesne Trendy w Obróbce Cieplnej, Materiały Seminaryjne Grupy Seco/Warwick
  4. Heat Treating Data Book. SECO/WARWICK. 2011. www.secowarwick.com/pl/promocja/ksiazka-o-obrobce-cieplnej-metali/

 

Literatura uzupełniająca

1.    Poradnik Inżyniera - Obróbka Cieplna Stopów Żelaza, wyd. NT, Warszawa 1977

2.    A. Moszczyński – Nawęglanie gazowe stali, wyd. WNT, Warszawa 1983

3.    T. Hryniewicz – Technologia Powierzchni i Powłok, wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2004

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Mariusz Michalski (ostatnia modyfikacja: 09-05-2022 14:21)