SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka wakacyjna - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka wakacyjna - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Kod przedmiotu 12.0-WL-RMP-PW-OAIT
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. med. Bartosz Kudliński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 164 10,93 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Doskonalenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonania świadczeń zdrowotnych w tym świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe podejmowanych przez ratownika medycznego wobec pacjentów w różnym stanie zdrowia i wieku leczonych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Kształtowanie postawy świadczącej o profesjonalizmie zawodowym i doskonalenie umiejętności samodzielnego wykonywania zadań ratowniczych w warunkach oddziału szpitalnego.

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień z zakresu: anatomii, fizjologii, patofizjologii, farmakologii, intensywnej terapii, procedur ratunkowych i medycznych.

 

Zakres tematyczny

1. Wentylacja wspomagana i zastępcza.
2. Procedury i standardy w oddziale intensywnej terapii.
3. Leczenie w oddziale intensywnej terapii.
4. Żywienie pacjentów w oddziale intensywnej terapii.
5. Nabycie umiejętności przeprowadzenia procedur medycznych właściwych dla kompetencji ratownika medycznego pod nadzorem lub na zlecenie lekarza.
6. Prowadzenie dokumentacji medycznej w oddziale intensywnej terapii.
7. Udrażnianie dróg oddechowych i prowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowej.

Metody kształcenia

Pogadanka, instruktaż, pokaz, obserwacja, opis, wykonywanie procedur od kierunkiem opiekuna praktyki, dyskusja, ćwiczenia, metoda sytuacyjna i przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawę oceny studenta stanowi: aktywność studenta na zajęciach, ocena z teoretycznego i praktycznego przygotowania do zajęć, ocena z zaliczenia poszczególnych efektów uczenia się, obserwacja pracy studenta.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji. Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

  1. Gaszyński W.: Intensywna terapia i medycyna ratunkowa. PZWL, 2021.
  2. Paciorek P., Patrzała A.: Medyczne czynności ratunkowe. PZWL, Warszawa 2020.
  3. Wytyczne resuscytacji 2020 ERC www.prc.krakow.pl
  4. Gutysz-Wojnicka A., Dyk D.: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii. PZWL, Warszawa 2018.
  5. Wołowicka L., Dyk D. (red): Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo PZWL, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca

Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-10-2022 01:23)