SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komparatystyka prawnicza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komparatystyka prawnicza
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdD-KP-W-14_pNadGenEHEDF
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem wykładu jest przekazanie ogólnych informacji na temat metodologicznych założeń komparatystyki prawniczej, przedstawienie konkurencyjnych metod i narzędzi badawczych oraz zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami wynikającymi z coraz szerszego stosowania tej metodologii w naukach prawnych oraz w ramach prac legislacyjnych. Celem przedmiotu jest również pokazanie studentom alternatywnych rozwiązań prawnych w innych kulturach prawa i wskazanie na relatywność poszczególnych rozwiązań.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1. Wprowadzenie do komparatystyki prawniczej

 • Komparatystyka prawnicza i bliskie jej dyscypliny - studia obcego prawa,  prawo międzynarodowe prywatne, prawo międzynarodowe publiczne, prawo ponadnarodowe, historia prawa, socjologia prawa, filozofia prawa, antropologia prawa
 • Ekonomiczna analiza i komparatystyka prawnicza
 • Komparatystyka prawnicza i antropologia
 • Komparatystyka prawnicza i język

2. Sfery prawa porównawczego

 • Prawo porównawcze prawa prywatnego
 • Prawo porównawcze prawa administracyjnego
 • Prawo porównawcze prawa konstytucyjnego
 • Prawo porównawcze prawa kryminalnego
 • Prawo porównawcze prawa cywilnego

3. Prawo porównawcze i cywilizacja

 • Tradycja prawna Azji Wschodniej
 • Żydowska tradycja prawna
 • Islamska tradycja prawna
 • Latynoamerykańska tradycja prawna
 • Mieszane systemy prawne
 • Demokracja i zachodnia tradycja prawna

Metody kształcenia

 • Wykład konwencjonalny.
 • Wykład problemowy.
 • Wykład konwersatoryjny.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne na ocenę.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 42 26
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 33 49
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1. R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008.
 2. H. Rot, Między geografią prawną, komparatystyką prawniczą i teorią prawa [w:] H. Rot (red.),Główne kultury prawne współczesnego świata, Warszawa 1995.
 3. M. Ancel, Znaczenie i metody prawa porównawczego, Warszawa 1979.
 4. R. Tokarczyk, Rozważania o funkcjach komparatystyki prawniczej, Nauka Polska nr 1, 1987.
 5. R. Tokarczyk, Wybrane aspekty międzynarodowej unifikacji prawa, [w:] M. Sawczuk (red.),Jednolitość prawa cywilnego sądowego a jego odrębności krajowe, Lublin 1997.

Literatura uzupełniająca

 1.  K. Zweigert, H.Kotz, An Introduction to Comparative Law, Oxford 1998, cz. I.
 2.  P. Lagrand, Paradoxically Derrida: For a Comparative Legal Studies", 27 Cardozo Law Rev. 631, s. 655-660.
 3.  R. Sacco, Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law., The American Journal of Comparative Law, tom 39 (1991), s. 343-401.
 4.  A. Watson, "From Legal Transplants to Legal Formants", The American Journal of Comparative Law, tom 43, s.469-476.
 5.  E. Drozd, "Przeniesienie własności nieruchomości", Warszawa-Kraków 1974, rozdz. 1 i 2.
 6.  J. Szczerbowski, "Szkoda czysto majątkowa w kontekście unifikacji prawa prywatnego w Europie", Olsztyn : [Uniw. Warmińsko-Mazurski. Wydział Prawa i Administracji], 2013, (wybrane zagadnienia).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 16-09-2016 22:48)