SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo administracyjne - zagadnienia rozszerzone - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo administracyjne - zagadnienia rozszerzone
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdD-PAZR-Ć-14_pNadGen18L43
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Rafał Bucholski
 • dr Norbert Banaszak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem dydaktycznym zajęć jest przedstawienie celów administracji publicznej, form i metod jej działania, struktur organizacyjnych, odpowiedzialności prawnej administracji za podjęte czynności bądź ich zaniechania oraz kontrola prawna administracji podejmowana przez różne podmioty poruczone do tego na podstawie przepisów prawa.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza z zakresu teorii państwa i prawa oraz prawa konstytucyjnego.

Zakres tematyczny

Forma zajęć: wykład

 1. pojęcie administracji i prawa administracyjnego, źródła prawa administracyjnego,
 2. organizacja prawna administracji,
 3. majątek publiczny, prawne formy działania administracji publicznej,
 4. kontrola prawna administracji publicznej,
 5. odpowiedzialność odszkodowawcza za działania administracji publicznej,
 6. materialnoprawne sytuacje obywatela wyznaczone przez prawo administracyjne, pojęcie publicznych praw podmiotowych

Forma zajęć – ćwiczenia

Na ćwiczeniach prowadzona będzie praktyczna analiza aktów administracyjnych z odwołaniem się do poglądów doktryny i orzecznictwa sądów

Metody kształcenia

wykład, ćwiczenia – szczegółowe omawianie materiału przedstawionego na wykładzie, sprawdzanie przygotowania studentów analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin, sprawdzian, bieżąca weryfikacja wiadomości na ćwiczeniach

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń
i wykładu/egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 35
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 65
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

 1. Z. Bukowski, Polskie administracyjne prawo materialne, Toruń 2006,
 2. Z. Cieślak, Prawo administracyjne, część ogólna, Warszawa 2002,

Literatura uzupełniająca

 1. S. Cieślak, Praktyka organizowania administracji publicznej, Warszawa 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Rafał Bucholski (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 14:02)