SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gospodarka nieruchomościami - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gospodarka nieruchomościami
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdD-GN-Ć-14_pNadGenP9IK9
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Piotr Mysiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Wiadomości: Informacje o zasadach, instytucjach prawnych, procedurach i podmiotach  występujących na rynku nieruchomości, rodzajach nieruchomości i zasadach gospodarowania nimi. Umiejętności: umiejętność czytania aktów prawnych, i formułowania zapytań prawnych.

Wymagania wstępne

Zaliczone przedmioty: Elementy prawa i prawo gospodarcze

Zakres tematyczny

Forma zajęć  wykład

  1. Prawne formy korzystania z nieruchomości
  2. Posiadanie: istota, rodzaje, skutki , sposoby nabycia i utratyi ochrona posiadania
  3. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

Forma zajęć – ćwiczenia

Na ćwiczeniach prowadzona będzie praktyczna analiza aktów administracyjnych
z odwołaniem się do poglądów doktryny i orzecznictwa sądów

Metody kształcenia

analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektu

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 48 36
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 52 64
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. G. Bieniek, M. Gdesz, S. Kalus, G. Matusik, E. Mzyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, LexisNexis 2012.
  2. B. Baran, Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości, Wolters Kluwer 2011

Literatura uzupełniająca

1.            P. Wancke, Nieruchomości : leksykon pojęć i definicji, Wolters Kluwer Business, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Michał Zieliński (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 12:42)