SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca przejściowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca przejściowa
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-BiBwM-D-25_15P_pNadGenWIN9S
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna / Biomechanika i biomateriały w medycynie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Romuald Będziński
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
  • dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
  • dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ
  • dr inż. Agnieszka Kierzkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest zdobycie umiejętności w zakresie rozwiązywania skomplikowanego problemu inżynierskiego, opracowania wyników, analizy i wnioskowania.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu inżynierii biomedycznej.

Zakres tematyczny

Temat pracy jest wydawany indywidualnie w ramach profilu dyplomowania, w jakim przyszły dyplomant zamierza wykonać dyplomową pracę inżynierską. Temat powinien być powiązany z tą pracą w taki sposób, aby ułatwić wykonanie pracy magisterskiej np. poprzez zgromadzenie materiałów, zbudowanie stanowiska pomiarowego, modelu itp. Przyjęcie tego tematu jest równoznaczne z wyborem przedmiotu obieralnego prowadzącej dany profil dyplomowania. Praca może mieć charakter zbioru bibliograficznego, opisowy, projektowy, technologiczny, badawczo pomiarowy, materialny w postaci wykonanego urządzenia, informatyczny w postaci zrealizowanego algorytmu, modelu lub projektu w postaci elektronicznej. Sposób wykonania i zaliczenia pracy ustala prowadzący temat.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, dyskusja, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z projektu jest określana na podstawie oceny trafności doboru użytych technik i metod oraz jakości wykonania projektu.

Literatura podstawowa

Literatura wskazana przez prowadzących przy wydawaniu tematów pracy przejściowej.

Literatura uzupełniająca

Literatura wskazana przez prowadzących przy wydawaniu tematów pracy przejściowej.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Romuald Będziński (ostatnia modyfikacja: 29-09-2016 12:11)