SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe II
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-BiBwM-D-17_15S_pNadGenA4WH7
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna / Biomechanika i biomateriały w medycynie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Romuald Będziński
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
  • dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
  • dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ
  • dr inż. Agnieszka Kierzkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest zdobycie umiejętności prezentowania i dyskutowania na wybrany temat związany z kierunkiem studiów oraz realizowana praca dyplomowa.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Celem przedmiotu jest napisanie samodzielnej pracy inżynierskiej uprawniającej do przystąpienia egzaminu kończącego studia z zakresu inżynierii biomedycznej. Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z realizacją pracy dyplomowej. Przedstawione są techniki przygotowania pracy, sposobów analizy literaturowej, metody zbierania i analizy danych, prezentacji i weryfikacji wyników. Przedstawiane są narzędzia wspomagające przygotowywanie tekstu pracy. Studenci prezentują wyniki i stopień zaawansowania pracy.
Zakres tematyczny jest indywidualny dostosowany do tematów prac dyplomowych. W ramach przedmiotu studenci na forum grupy seminaryjnej przedstawiają, w formie prezentacji komputerowej końcowe efekty realizowanej pracy dyplomowej. Każda prezentacja kończy się dyskusją, w której czynny udział bierze grupa seminaryjna. Dopuszcza się opracowanie i przedstawianie prezentacji w języku angielskim. Przyjęcie pracy i jej ocena.

Metody kształcenia

Spotkania seminaryjne z promotorem związane z obszarem dyplomowania.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie oceny z przedstawionej prezentacji pracy, a także aktywności podczas zajęć.

Literatura podstawowa

Literatura wskazana przez promotora, dostosowana do tematu realizowanej przez studenta pracy dyplomowej.

Literatura uzupełniająca

Literatura wskazana przez promotora, dostosowana do tematu realizowanej przez studenta pracy dyplomowej.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Romuald Będziński (ostatnia modyfikacja: 29-09-2016 11:32)