SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Trwałość biomateriałów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Trwałość biomateriałów
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-BiBwM-D-11_15W_pNadGen9Q3QI
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna / Biomechanika i biomateriały w medycynie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest zapoznanie studentów ze zjawiskami degradacji biomateriałów pod wpływem czynników mechanicznych i korozyjnych w środowisku biologicznym (in vitro oraz in vivo), a także zagadnieniami biotribologii.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu biomateriałów, biochemii i materiałoznawstwa.

Zakres tematyczny

Przedmiot obejmuje:

Degradacja, a biodegradacja materiałów, materiały biodegradowalne, charakterystyka mechanizmów niszczenia biomateriałów pod wpływem czynników mechanicznych, środowiskowych oraz łącznego oddziaływania korozji i naprężeń. Badania degradacji implantów w sztucznym środowisku biologicznym. Badania kontaktu biomateriału z tkanką biologiczną, odpowiedź (reakcja) biologicznych tkanek na biomateriały, reakcja biomateriału na żywy organizm, testowanie biomateriałów (biozgodność, badania implantacyjne, wytrzymałość, zużycie cierne, degradacja, korozja ). Procesy (tarcie, zużycie) zachodzące w ruchomym styku powierzchni implant- tkanka (łokieć, kolano, biodro) – biotribologia Reakcja tkanek na produkty degradacji biomateriałów.

Metody kształcenia

Przekazywanie treści wykładów z wykorzystaniem przede wszystkim prezentacji multimedialnych oraz innych materiałów dydaktycznych z merytorycznego zakresu przedmiotu. Podczas zajęć laboratoryjnych - praca w zespołach realizujących przewidziany temat z listy tematów podanych na początku semestru.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - kolokwium pisemne. Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.

Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych: Ocena z laboratorium jest określana na podstawie sprawdzania przygotowania się studenta do zajęć i ich realizacji oraz sprawozdań/raportów będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

Ocenę końcową przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna ocen z części wykładowej i laboratoryjnej.

Literatura podstawowa

1. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 pod red. M. Nałęcza, tom 4 Biomateriały, Exit 2003

2. Marciniak J. : Biomateriały, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002,

3. Norma ISO 10993, Biologiczna ocena wyrobów medycznych

4. Marciniak J., Kaczmarek M., Ziębowicz A.: Biomateriały w stomatologii, Gliwice 2008.

5. Galus Z. Teoretyczne podstawy elektroanalizy chemicznej , PWN Warszawa

6. Jiri Koryta, Jiri Dvorak, Vlasta Bohackowa, Elektrochemia, PWN, Warszawa 1980.

7. A.J.Bard and L.R. Faulkner, ŚElectrochemical Methods, Wiley, New York 1980

8. L. Dobrzański, A. Hajduczek, Mikroskopia optyczna i elektronowa, WNT, 1987.

Literatura uzupełniająca

1. Farmakopea Europejska , Polska Ustawa Farmaceutyczna

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 13:53)