SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komunikacja interpersonalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komunikacja interpersonalna
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-10_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz poszczególnymi systemami komunikowania społecznego. Nabycie umiejętności wykorzystania odpowiednich zasad komunikacyjnych w życiu prywatnym i zawodowym.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Komunikologia jako dyscyplina naukowa (etapy rozwoju nauki o komunikowaniu, podstawowe nurty teoretyczne). Komunikowanie jako proces. Komunikacja werbalna, niewerbalna, zasady komunikacji pisemnej, sztuka słuchania, zarządzanie przestrzenią. Znaczenie komunikacji interpersonalnej i pozawerbalnej w pracy zawodowej. Bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania w komunikacji interpersonalnej – propozycje studentów. Komunikacja w zespole pracowniczym. Warunki skutecznej komunikacji, błędy w komunikowaniu się z klientem i/lub kontrahentem. Systemy komunikowania społecznego: organizacyjny (komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie), publiczny (sztuka prezentacji i wystąpień publicznych), polityczny, masowy. Komunikacja międzykulturowa. Rozmowy telefoniczne jako nietypowe sytuacje komunikacyjne. Nowe technologie informatyczne jako narzędzie komunikowania się. Sytuacje konfliktowe a style komunikacji interpersonalnej. Negocjacje (istota, style, założenia, techniki negocjacyjne; właściwa komunikacja w negocjacjach; cechy skutecznego negocjatora).

Metody kształcenia

Wykład, ćwiczenia praktyczne, metoda problemowa, metoda projektu, różne odmiany dyskusji.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę ćwiczeń odbywa się na podstawie ocenionych projektów i sprawdzianów.

Literatura podstawowa

1.      Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2002.

2.      Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2002.

3.      Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.

4.      Łęcki K., Szóstak A., Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, Katowice 1999.

5.      Sorlin Pierre, Mass media. Kluczowe pojęcia, Wrocław 2001.

6.      Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 2006.

7.      Tkaczyk L., Komunikacja niewerbalna: postawa, mimika, gest, Wrocław 1996.

8.      Wódz K., Wódz J. (red.), Funkcje komunikacji społecznej, Dąbrowa Górnicza 2003.

 

Literatura uzupełniająca

1.     Kamiński J., Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktu, Warszawa 2003.

2.     Kwiatkowska G.E., Markiewicz K., Komunikowanie się. Nowe wyzwania, Lublin 2010.

3.     Markiewicz K., Soroka J., Komunikowanie się w sytuacjach społecznych, Lublin 2009.

4.     Mruk H. (red.), Komunikowanie się w biznesie, Poznań 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-09-2016 22:11)