SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współczesne paradygmaty badań historycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współczesne paradygmaty badań historycznych
Kod przedmiotu 08.0-WH-HistT-wspparadygm.st.2014-K-S14_pNadGenEMHOZ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ukształtowanymi w XX i XXI wieku w opozycji do tradycyjnego modelu badań paradygmatami i tendencjami badawczymi.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Pozytywistyczny model badań. 2. Przewrót antypozytywistyczny. 3. Strukturalizm. 4. Szkoła Annales. 5. Współczesna chrześcijańska refleksja nad dziejami. 6. Paradygmat marksistowski. 7. Psychohistoria. 8. Niemiecka Sozialgeschiche. 9. Nowa historia amerykańska. 10. Kliometria. 11. Postmodernizm. 12. Gender studies i perspektywa feministyczna. 13. Mikrohistoria. 14. Film i literatura jako narracja historyczna. 15. Historia alternatywna. 

Metody kształcenia

Dyskusja, dyskusja panelowa, dyskusja piramidowa, debata „za i przeciw”, prezentacja multimedialna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja bieżąca efektów kształcenia na zajęciach odbywa się w trakcie dyskusji, jak również poprzez opracowanie pokazu, realizację i prezentację wybranego zagadnienia. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie 10 punktów -aktywność na zajęciach polegającą na udziale w dyskusji (od 1 do 5 punktów) - przygotowanie prezentacji do wybranego zagadnienia i jego prezentacja (od 1 do 5 punktów) W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów. Egzamin ustny obejmuje wiedzę merytoryczną dotyczącą nurtów we współczesnych badaniach historycznych.

Literatura podstawowa

1. Grabski A.F., Dzieje historiografii, Poznań 2003. 2. Iggers G.G., Historiografia XX wieku, Warszawa 2010. 

Literatura uzupełniająca

RATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Appleby J., Hunt L., Jacob M., Powiedzieć prawdę o historii, Poznań 2000. 2. Ankersmit F., Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. E. Domańska, Kraków 2004. 3. Bartkiewicz K., Obraz dziejów ojczystych w świadomości historycznej w Polsce doby oświecenia, Poznań – Zielona Góra 1979. 4. Bloch M., Pochwała historii czyli o zawodzie historyka, Kęty 2009. 5. Braudel F., Historia i trwanie, Warszawa 1999. 6. Burke P., Historia i teoria społeczna, Warszawa-Kraków 2002. 7. Buksiński T., Metodologiczne problemy uzasadniania wiedzy historycznej, Warszawa – Poznań 1982. 8. Carr E.H., Historia. Czym jest. Wykłady im. George’a Macaulaya Trevelyana wygłoszone na uniwersytecie w Cambridge styczeń – marzec 1961, Poznań 1999. 9. Davies N., Europa między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007. 10. Domańska E., Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 2006. 11. Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 2005. 12. Domańska E., Topolski J., Wrzosek W., Między modernizmem a postmodernizmem. Historiografia wobec zmian w filozofii historii, Poznań 1994. 13. Film i historia. Antologia, red. I. Kurz, Warszawa 2008. Wydział Humanistyczny Kierunek: historia 14. Foucault M., Archeologia wiedzy, Warszawa 2002. 15. Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 2008. 16. Goody J., Kradzież historii, Warszawa 2009. 17. Grabski A.F., Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000. 18. Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2001. 19. La Capra D., Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, Kraków 2009. 20. Le Goff J., Historia i pamięć, Warszawa 2007. 21. Lévi-Strauss C., Antropologia strukturalna, Warszawa 1970. 22. Lorenz Ch., Przekraczanie granic. Eseje z filozofii historii i teorii historiografii, Poznań 2009. 23. Marrou H.-I., O poznaniu historycznym, Kęty 2011. 24. Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990. 25. Mizińska J., Przedmowa, do: M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994. 26. Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. F. Ankersmit, Kraków 2004. 27. Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznoliterackiej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności, wyb., przekł. i opr. J. Kałążny, Poznań 2003. 28. Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych (Antologia przekładów), pod red. E. Domańskiej, Poznań 2006. 29. Pawelec T., Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii, Katowice 2004. 30. Pomorski J., Paradygmat New economic history. Studium z teorii rozwoju nauki historycznej: droga do Nobla, Lublin 1995. 31. Pomorski J., Historyk i metodologia, Lublin 1991. 32. Pomorski J., W poszukiwaniu modelu historii teoretycznej, Lublin 1984. 33. Przeszłość praktyczna, red. H. White, Kraków 2014. 34. Światopoglądy historiograficzne, red. J. Pomorski, Lublin 2002. 35. Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Poznań 2011. 36. Topolski J., Świat bez historii, Poznań 1998. 37. Topolski J., Teoria wiedzy historycznej, Poznań 1983. 38. Topolski J., Wolność i przymus w tworzeniu historii, Poznań 2004. 39. White H., Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2000. 40. White H., Proza historyczna, Kraków 2009. 41. Zagadnienie przełomu antypozytywistycznego w humanistyce, red. J. Kmita, Warszawa – Poznań 1978. 42. Zamorski K., Dziwna rzeczywistość. Wprowadzenie do ontologii historii, Kraków 2008. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-10-2016 22:56)