SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konwersatoria tematyczne III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konwersatoria tematyczne III
Kod przedmiotu 08.0-WH-FilozT-konwersattem3.st.2014-K-S14_pNadGen4DYMY
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

- Analizowanie i synteza wiedzy historycznej. - Kształtowanie myślenia historycznego i krytycyzmu wobec omawianych wydarzeń. - Rozwijanie wiedzy na temat historii poszczególnych regionów Polski. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Droga do uwłaszczenia chłopów w poszczególnych zaborach. Bezpośrednie i pośrednie skutki uwłaszczenia na ziemiach polskich. 2. Budowa przemysłu na ziemiach polskich i jej społeczno-ekonomiczne skutki. Powstawanie klas kapitalistów i robotników. 3. Przekształcenia ziemiaństwa i mieszczaństwa w XIX w. 4. Społeczeństwo ziem polskich wobec zmian ekonomicznych i cywilizacyjnych w XIX wieku. 5. Dominujący model rodziny. Rola kobiet i mężczyzn w życiu społecznym. 6. Polacy między legalizmem, pracą organiczną a irredentą 1795 - 1815-1830-1848-1864-1918. Romantyzm a oświecenie (klasycyzm) i pozytywizm w kulturze. 7. Społeczeństwo polskie między germanizacją i rusyfikacją a autonomią w Galicji w II połowie XIX i na początku XX wieku. 8. Struktura społeczeństwa ziem polskich przed I wojną światową: spuścizna rozbiorów. 9. Kształtowanie się nowoczesnego nacjonalizmu a procesy narodowotwórcze. Problemy narodowościowe – Polacy a Niemcy, Żydzi, Ukraińcy i inni. 10. Rola kultury (elitarnej i popularnej) oraz religijności w powstawaniu powszechnej świadomości narodowej Polaków.  

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, prezentacja wyników badań, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie referatu, zdanie egzaminu

Literatura podstawowa

1. Chwalba A., Historia Polski 1795-1918 (szczególnie cz. 1), Kraków 2000. 2. Davies N., Boże Igrzysko. Historia Polski, t. 2, Kraków 2006. 3. Ihnatowicz I. Mączak A., Zientara B., Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1996, rozdz. XIX-XXV 4. Ihnatowicz I., Społeczeństwo polskie 1864-1914, Warszawa 1988. 5. Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918 (wszystkie wydania). 6. Łepkowski T., Polska. Narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870, (wszystkie wydania). 7. Polska XIX wieku. Państwo – społeczeństwo - kultura, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1986. 

Literatura uzupełniająca

1. Hass L., Inteligencji polskiej dole i niedole (XIX i XX wiek), Łowicz 1999. 2. Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia, red. R. Czepulis-Rastenis, t. I-VI, Warszawa 1978-1991. 3. Jaworski R., Swój do swego. Studium o kształtowaniu się zmysłu gospodarczego Wielkopolan 1871-1914, Poznań 1998. 4. Jedlicki J., Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobrażeń XIX wieku, Warszawa 1988. 5. Jedynak B., Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918, Lublin 1996. Wydział Humanistyczny Kierunek: Historia 6. Kizwalter T., „Nowatorstwo i rutyny”: Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec procesów modernizacji (1840-1863), Warszawa 1991 7. Kizwalter T., O nowoczesności narodu. Przypadek Polski, Warszawa 1999. 8. Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, Warszawa 1990. 9. Kołodziejczyk R., Miasta, mieszczaństwo, burżuazja w Polsce w XIX wieku: szkice i rozprawy historyczne, Warszawa 1979. 10. Kształtowanie się świadomości narodowej i klasowej chłopów w okresie zaborów, red. H. Brodowska, Łódź 1992. 11. Nodzyński T., Naród i jego przyszłość w poglądach Polaków w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815- 1850, Zielona Góra 2004. 12. Rychlikowa I., Ziemiaństwo polskie 1789-1864, Warszawa 1983. 13. Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku. Irlandczycy, Czesi, Polacy, red. L. Trzeciakowski, K. Makowski, Poznań 1999. 14. Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, red. W. Kula i J. Leskiewiczowa, t. I-IX, Warszawa 1965-1991. 15. Społeczeństwo polskie na ziemiach pod panowaniem pruskim w okresie I wojny światowej (1914-1918). Zbiór studiów, red. M. Wojciechowski, Toruń 1996. 16. Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku: studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, red. W.Kula i J. Leskiewiczowa, Warszawa 1972 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-10-2016 10:38)