SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium doktoranckie II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium doktoranckie II
Kod przedmiotu 08.0-WH-HistT-semdokt2.st.2014-S-S14_pNadGenM650W
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w pogłębione umiejętności badawcze oraz przygotowanie go do napisania dysertacji.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Formułowanie tematu pracy. 2) Eksploracja pola badań. 3) Formułowanie problemów badawczych i kwestionariusza pytań. 4) Stawianie hipotez. 5) Budowa struktury pracy. 6) Zapoznanie się z dorobkiem naukowym dotyczącym tematu. 7) Krytyka narracji naukowej. 8) Określenie metod badawczych. 9) Gromadzenie materiału. 10) Opracowanie materiału (analiza ilościowa i jakościowa). 11) Tworzenie narracji. 12. Formułowanie wniosków. 

Metody kształcenia

Dyskusja, burza mózgów, metoda problemowa, praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej zgodnie z indywidualnymi ustaleniami właściwymi dla tematu pracy.

Literatura podstawowa

  1. . Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007. 2. Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009. 3. Seweryniak H. Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000. 4. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005. 

 

Literatura uzupełniająca

Ustalana z doktorantem zgodnie z tematem pracy doktorskiej.

Uwagi

Ogólny program opracował kierownik studiów doktoranckich.

Szczegółowy program seminarium, wykaz literatury, wymagania dotyczące pracy ustala i podaje do wiadomości doktorantów prowadzący seminarium.


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-10-2016 11:16)