SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konwersatoria tematyczne VI - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konwersatoria tematyczne VI
Kod przedmiotu 08.0-WH-FilozT-konwtem6.st.2014-K-S14_pNadGen2UQUD
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z możliwościami w zakresie finansowania badań naukowych i pozyskiwania stypendiów oraz pisaniem wniosków grantowych; wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia badań i poszukiwania informacji naukowej, a także zapoznanie z podstawami parametryzacji i ewaluacji naukowej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Fundacje i instytucje finansujące badania naukowe. Wykazy czasopism naukowych i rankingi punktowe. ImpactFactor, index Hirscha, lista filadelfijska. Wyszukiwanie informacji. Zasady recenzowania publikacji naukowych. Procedury w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora 

Metody kształcenia

Dyskusja, dyskusja panelowa, prezentacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu (egzamin) jest zaprezentowanie umiejętności wyszukiwania w internecie danych dotyczących możliwości finansowania badań naukowych i umiejętność wypełnienia przykładowego wniosku. Uzyskanie min. 4 pkt. za aktywność na zajęciach. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta nie przyznaje się punktów. 

Literatura podstawowa

www.ncn.gov.pl

www.fnp.org.pl

www.ekulczycki.pl

www.pnfn.pl

www.harzing.com

www.visegradfund.org w

ww.impactfactor.pl

www.daad.pl 

Literatura uzupełniająca

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 877 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

www.skrzydlatestudia.pl

www.nauka.gov.pl

www.granty-na-badania.com

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-10-2016 17:49)