SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sterowanie jakością - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sterowanie jakością
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-P-58_14
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Tadeusz Szmigielski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiadomości z zakresu: podstawowych pojęć z dziedziny statystyki, podziału metod i rodzaju kontroli statystycznej, stosowania metod do sterowania jakością w procesach, i doskonalenia jakości przy pomocy metod statystycznych i innych metod w zarządzaniu jakością, wyznaczania zdolności jakościowej maszyny i jej wpływu na jakość procesów wytwarzania.

Wymagania wstępne

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, statystyka matematyczna

Zakres tematyczny

W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia: Wprowadzenie. Historia zapewniania jakości wyrobów, usług i procesów. Zapewnienie jakości a sterowanie jakością (SJ).

Pojęcia i narzędzia statystyki matematycznej stosowane w SJ. Wskaźniki statystyczne w SJ: miary skupienia: średnia arytmetyczna, mediana, moda; miary rozproszenia: rozstęp, odchylenie standardowe, zmienność, kwantyle. Rozkłady statystyczne dla zmiennych ciągłych i dyskretnych stosowane SJ. Testy statystyczne, w tym testy rozkładu

Przegląd narzędzi sterowania jakością: schemat działań, zbiory danych, karty zdarzeń, arkusze kontrolne, histogramy, diagramy przyczynowo-skutkowe Ishikawy, diagram Pareto-Lorenza, diagramy korelacji, diagramy rozproszenia, karty kontrolne, diagramy relacji, diagramy pokrewieństwa, diagram systematyki, diagramy macierzowe.

Technika kart kontroli jakości. Idea kart kontrolnych, granice interwencji i granice ostrzegania. Karty kontrolne dla cech dyskretnych (przegląd). Karty kontrolne dla cech ciągłych (przegląd). Zasady prowadzenia i interpretacji KK. Karty kontrolne z pamięcią: CUSUM, EWMA, MOSUM.

Wskaźniki zdolności jakościowej. Zdolność maszyny a zdolność procesu. Wskaźniki zdolności. Procedury kwalifikacji procesu.

Przegląd komercyjnego oprogramowania do SJ. 

W ramach dwunastu ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z praktyką zastosowań pakietu Microsoft Excel i programu STATISTICA do kontroli procesów produkcyjnych.  Do analiz, wykorzystywane są dane z konkretnych procesów produkcyjnych. W przypadkach wystąpienia niezgodności studenci dokonują hierarchizacji przyczyn ich występowania, a także wskazują działania, które mogłyby wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć możliwości wystąpienia potencjalnych błędów w wyrobie.

Metody kształcenia

Wykład - konwencjonalny.

Laboratorium – praca w zespołach dwuosobowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień (K_W32). Student dostaje 5 pytań dotyczących zagadnień przedmiotu. Na ocenę z egzaminu składają się oceny z 5-ciu pytań egzaminacyjnych. Wpisuje się średnią ocenę z 5-ciu pytań.

Laboratorium – Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych (K_U13) przygotowania sprawozdań (K_U19) ze wszystkich zajęć laboratoryjnych przewidzianych do realizacji w ramach programu, z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach (K_K03). Wpisuje się ocenę średnią ze wszystkich ocen uzyskach w semestrze.

Zaliczenie przedmiotu: Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1.   Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2008.

2.   Dietrich E., Schulze A.: Metody statystyczne w kwalifikacji środków pomiarowych maszyn i  procesów produkcyjnych, Notika System, Warszawa 2000.

3.    Hamrol A., Mantura W.:  Zarządzanie jakością, PWN Warszawa 2004.

4.    Grzenkowicz N., i inni: Zarządzanie jakością – metody i instrumenty controllingu jakości. Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

5.    Sałaciński T.: SPC Statystyczne sterowanie procesami produkcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

Instrukcje

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Tadeusz Szmigielski (ostatnia modyfikacja: 16-09-2016 13:36)