SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kontrola i audyt - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kontrola i audyt
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-49_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie przyszłych inżynierów bezpieczeństwa z podstawowymi informacjami dotyczącymi organizacji i przebiegu kontroli warunków pracy w organizacji oraz audytu systemów zarządzania jakością bezpieczeństwa i ryzykiem zawodowym. Przedstawienie celów prowadzenia kontroli i audytów oraz zasadnicze różnice pomiędzy kontrolą a audytem.

Wymagania wstępne

Wiedza ogólna nt. podstaw prawnych funkcjonowania organizacji, zasadniczych wymagań i kompetencji oraz praw i obowiązków pracodawcy i pracownika.

Zakres tematyczny

 1. Podstawy formalno prawne prowadzenia kontroli i audytu.

 2. Uprawnienia i cechy osobowościowe kontrolera i audytora.

 3. Przedmiot i cel prowadzenia kontroli i audytu

 4. Konsekwencje przeprowadzenia kontroli i audytu.

 5. Cel i zasadność wprowadzania systemów zarządzania jakością

 6. Ciągła poprawa i zaangażowanie pracowników organizacji

 7. Korzyści wynikające ze stosowania kontroli i audytu.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych. 

Ćwiczenia: metoda tekstu przewodniego, praca z dokumentem źródłowym – analiza i synteza.

Metoda projekcji i projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obowiązkowe przygotowanie przez studenta projekcji ćwiczeniowej lub projektu dla ergonomicznej oceny warunków pracy w oparciu o listy kontrolne. Kolokwium zaliczeniowe z wykładu.

Zasady oceniania prac ćwiczeniowych

Ocena:

2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami (w tym niedostarczenie pracy w wymaganym terminie).

3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zakresem zadania, dopuszczalne niewielkie błędy/braki.

3,5 - praca przeciętna, wykonana poprawnie ale w sposób szablonowy.

4,0 - praca dobra, zauważalnie wykraczająca poza szablon - opis zadania (treść, zakres i oryginalność) .

4,5 - praca ponad dobra, znacznie wykraczająca poza szablon - opis zadania (treść, zakres i oryginalność).

5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na profesjonalnym poziomie koncepcyjnym i merytorycznym.

Literatura podstawowa

 1. Koradecka D. (red.), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 2001.
 2. PN-EN 19011:2003 „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego”.

 3. PN-N 18001:2004 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania”.

Literatura uzupełniająca

 1. Podgórski D., Wytyczne integracji systemów zarządzania bhp i systemami TQM, CIOP, Warszawa 2001.

 2. Rączkowski B., BHP w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Kształcenia Kadr, Gdańsk 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Patryk Krupa (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 18:30)