SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-01_15Ć_pNadGenHQQA5
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ
 • prof. dr hab. inż. Edward Walicki
 • dr inż. Paweł Jurczak
 • dr inż. Jarosław Falicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie i opanowanie przez studentów metodyki rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki oraz znajomość i umiejętność rozwiązywania złożonych zagadnień występujących w budowie maszyn.

Wymagania wstępne

Mechanika techniczna, matematyka

Zakres tematyczny

WYKŁAD

Elementy teorii tensorów. Tensor momentów bezwładności. Składanie wektorów obrotów, skrętnik. Kinematyka i dynamika ruchu ogólnego i ruchu kulistego. Teoria żyroskopu. Ruchy wielokrotnie złożone. Klasyfikacja więzów; współrzędne uogólnione, siły uogólnione. Zasada prac przygotowanych. Podstawowe równania dynamiki analitycznej, równania Lagrange’a. Teoria małych drgań układów zachowawczych. Małe drgania układów niezachowawczych. Zasady wariacyjne mechaniki. Teoria uderzenia. Ruch ciał o zmiennej masie.

ĆWICZENIA

Ćwiczenia rachunkowe na bazie wykładu i materiałów źródłowych.

LABORATORIUM

Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki stanowią uzupełnienie i praktyczną ilustrację wykładów
i ćwiczeń rachunkowych. Są one formą zapoznania studentów z metodami pomiarów wielkości fizycznych, sposobami opracowywania danych uzyskanych na drodze eksperymentu oraz metodyką sporządzania dokumentacji technicznej badań. Ponadto wyniki uzyskane w trakcie wykonywanych ćwiczeń pozwalają na sprawdzenie słuszności praw i założeń teoretycznych mechaniki ciała stałego.

Przewidziane ćwiczenia:

 • Wyznaczanie wartości momentu bezwładności z wykorzystaniem wzoru Steinera,
 • Wyznaczanie masowego momentu bezwładności układu ciał sztywnych,
 • Wyznaczanie kinetycznego współczynnika tarcia ślizgowego za pomocą drgań samowzbudnych,
 • Wyznaczanie charakterystyki i sztywności układu sprężyn,
 • Wyważanie dynamiczne elementów maszyn za pomocą wyważarki AM 100 W,
 • Drgania wymuszone belki z masą skupioną i o jednym stopniu swobody,
 • Ćwiczenia poprawkowe, kolokwia.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Ćwiczenia rachunkowe. Praca z książką. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych; prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład:            otrzymanie oceny pozytywnej z egzaminu

Ćwiczenia:        otrzymanie oceny pozytywnej z kolokwium

Laboratorium:    otrzymanie ocen pozytywnych z raportów z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, przy czym student przed przystąpieniem do egzaminu musi uzyskać pozytywną ocenę z ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1.      Gutowski R., Mechanika analityczna. – PWN, Warszawa, 1971,

2.      Leyko J., Mechanika ogólna. t. I, PWN wydanie VII, 1980,

3.      Leyko J., Mechanika ogólna. t. II, PWN wydanie VII, 1980

4.      Wojewoda H., Mechanika analityczna dla wyższych uczelni technicznych. –, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 1999

5.      Walicki E., Smak T., Falicki J., Mechanika. Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005,

6.      Walicki E., Smak T., Falicki J., Mechanika. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005,

Literatura uzupełniająca

1.      Leyko J., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. t. I, PWN wydanie IV,1978

Uwagi

Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych dla studiów zaocznych dobiera się z powyższej listy w zależności od ilości studentów w grupie.


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-09-2016 13:21)