SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki wytwarzania - obróbka ubytkowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki wytwarzania - obróbka ubytkowa
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-06_15L_pNadGen90LQQ
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z konstrukcjami współczesnych narzędzi skrawających i uchwytów obróbkowych, zasadami decyzyjnymi w trakcie ich doboru i projektowania, wysokowydajnymi metodami obróbki wiórowej i ściernej, niekonwencjonalnymi metodami obróbki, możliwościami i tendencjami rozwoju zautomatyzowanych maszyn produkcyjnych do wykorzystania w dalszym procesie kształcenia oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Konstrukcje współczesnych narzędzi skrawających (noże, frezy, wiertła i in.). Wysokowydajne technologie obróbki skrawaniem (HSC, z podgrzewaniem, wibracyjna itp.). Metody i zastosowanie obróbki ściernej. Zasady monitoringu narzędzi skrawających. Współczesne konstrukcje oprzyrządowania technologicznego. Technologie i możliwości obróbki strumieniem energii. Technologie powlekania.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Analiza wpływu parametrów skrawania na siłę osiową i moment w procesie wiercenia.

2. Wpływ parametrów skrawania na temperaturę w strefie styku ostrza z przedmiotem.

3. Wpływ warunków tworzenia mgły emulsyjnej w metodzie MQCL na kształt wióra przy toczeniu wybranych stali.

4. Wpływ warunków tworzenia mgły emulsyjnej w metodzie MQCL na parametry chropowatości powierzchni przy toczeniu wybranych stali.

5. Wpływ warunków nagniatania na parametry chropowatości powierzchni i dokładność wymiarowo-kształtowa.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książką i w Internecie. Burza mózgów w kwestii wybranych zagadnień.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnych odpowiedzi na 3 pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen sporządzonych sprawozdań ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Cichosz P. Narzędzia skrawające. Warszawa, WNT, 2006;
 2. Burakowski T., Wierzchoń T. Inżynieria powierzchni metali. Warszawa WNT 1995;
 3. Honczarenko J. Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe. Warszawa, WNT, 2000;
 4. Honczarenko J. Obrabiarki sterowane numerycznie. Warszawa, WNT, 2008;
 5. Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania: obróbka ubytkowa/ red. A. Laber.- Zielona Góra Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Oczoś K.E. Kształtowanie materiałów skoncentrowanymi strumieniami energii. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska, 1988;
 2. Kosmol J. Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. Warszawa, WNT, 2000;
 3. Monitorowanie ostrza skrawającego : metody konwencjonalne i sieci neuronowe : automatyzacja wytwarzania / red. Jan Kosmol. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996;
 4. Przybylski W. Technologia obróbki nagniataniem. Warszawa WNT 1987;
 5. Czasopisma naukowe i naukowo-techniczne: Archiwum technologii maszyn i automatyzacji; Mechanik; Obróbka metalu; Annals of CIRP i in.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein (ostatnia modyfikacja: 27-09-2016 19:12)