SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Optymalizacja w zarządzaniu produkcją - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Optymalizacja w zarządzaniu produkcją
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-D-04_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
  • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu optymalizacji, istota optymalizacji, podstawy matematyczne optymalizacji. Przedstawienie metod i narzędzi rozwiązywania zagadnień optymalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w planowaniu i realizacji procesów produkcyjnych.

Wymagania wstępne

Analiza matematyczna z elementami ruchu prawdopodobieństwa, umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi: arkusze kalkulacyjne, Matlab/Scilab.

Zakres tematyczny

Wykład:

Właściwości ekstremów funkcji wielu zmiennych. Ekstrema funkcji przy braku warunków ograniczających. Ekstrema funkcji przy warunkach ograniczających równościowych. Metoda mnożników Lagrange’a. Ekstrema funkcji przy warunkach ograniczających nierównościowych.  Graficzne metody optymalizacji funkcji dwóch zmiennych. Funkcje liniowe z liniowymi warunkami ograniczającymi. Zastosowanie narzędzi SOLVER do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych. Zadanie optymalizacji liniowej. Metoda symplex rozwiązywanie zadań programowania liniowego. Algorytmy gradientowe wyznaczania minimum funkcji bez ograniczeń. Metody znajdowania punktu minimum przy warunkach ograniczających (algorytmy funkcji kary). Znajdowanie punktów ekstremalnych funkcji w obecności zakłóceń (aproksymacja stochastyczna). Elementy programowania nieliniowego.

Projekt:

Indywidualna realizacja zadań projektowych z wykorzystaniem różnych metod optymalizacji. Rozwiązywanie „prostych” zadań optymalizacji o dwóch zmiennych decyzyjnych metodą graficzną – optymalizacja dyskretna. Formułowanie opisu matematycznego ZPL – postać kanoniczna. Wykorzystanie narzędzi typu SOLVER do rozwiązywania ZPL. Rozwiązywanie ZPL metodą SYMPLEX – wypełnianie tablic sympleksowych, zastosowanie gotowych programów. Optymalizacja nieliniowa – przykładowe aplikacje, porównywanie efektywności różnych metod optymalizacji nieliniowej.

 

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne, oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca indywidualna nad zadaniem projektowym. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.  Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.  

Literatura podstawowa

  1. Brdyś M., Ruszczyński A., Metody optymalizacji w zadaniach,  Warszawa, WNT, 1985,
  2. Findeisen W., Szymanowski J., Wierzbicki A.,Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji, Warszawa, PWN, 1980,
  3. Seidler J., Badach A., Molisz W.,  Metody rozwiązywania zadań optymalizacji, Warszawa,  Podręczniki Akademickie, 1990.

Literatura uzupełniająca

  1. Aproksymacja stochastyczna: metody optymalizacji w warunkach losowych, Jacek Koronacki, Warszawa, WNT, 1989

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Edward Tertel (ostatnia modyfikacja: 23-09-2016 13:15)