SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Automatyzacja procesów montażu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Automatyzacja procesów montażu
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-D-03_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
  • dr inż. Andrzej Brukszta
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z możliwościami automatyzacji procesów montażu maszyn i urządzeń w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym oraz metod automatyzacji pełnej i częściowej.

Wymagania wstępne

Automatyzacja wytwarzania, Mechanika analityczna, Komputerowe Wspomaganie Projektowania

Zakres tematyczny

Treść wykładu: Zagadnienia ogólne mechanizacji i automatyzacji montażu. Podstawowe pojęcia i określenia. Wydajność i niezawodność montażu zmechanizowanego i zautomatyzowanego. Ekonomiczna efektywność mechanizacji i automatyzacji montażu. Klasyfikacja operacji montażowych. Cechy charakterystyczne montowanych elementów i ich klasyfikacja. Zasady typizacji połączeń montażowych i typizacja procesów technologicznych montażu automatycznego. Metody montażu i ich cechy w montażu zautomatyzowanym. Technologiczność konstrukcji montowanych części i zespołów. Projektowanie i optymalizacja procesów montażu zautomatyzowanego. Bazowanie części w montażu zautomatyzowanym. Automatyzacja pełna i częściowa montażu maszyn i urządzeń.

Treść laboratorium: Metody doboru narzędzi montażowych do struktur realizowanego procesu, automatyzacja montażu połączeń nieruchomych, automatyzacja montażu połączeń ruchomych, dobór wyposażenia transportowego dla zautomatyzowanych wydziałów montażowych, metody doboru i konstruowania prowadników magazynów i podajników w zautomatyzowanych układach montażowych.

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową - podręczniki, czasopisma. Laboratoria prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych - metody: zadania problemowe, analiza rozwiązań. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Literatura podstawowa

  1. Marciniak M., Elementy automatyzacji we współczesnych procesach wytwarzania - obróbka, mikroobróbka, montaż, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007,
  2. Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, Warszawa 2000,
  3. Łunarski J., Szabajkowicz W., Automatyzacja procesów technologicznych montażu maszyn, WNT, Warszawa 1993,
  4. Jezierski J., Analiza tolerancji i zamienności części maszyn, WNT, Warszawa 1973,
  5. Zdanowicz R., Podstawy robotyki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012,

Literatura uzupełniająca

  1. Technologia i automatyzacja montażu, Kwartalnik naukowo-techniczny,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Brukszta (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 12:23)