SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie wytwarzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie wytwarzania
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-05_15L_pNadGen2VTTR
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest zapoznanie studentów z projektowaniem procesów technologicznych obróbki skrawaniem z wykorzystaniem oprogramowania na maszyny sterowane numerycznie.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Ramowe procesy technologiczne typowych elementów maszyn. Metody obróbkowe a sterowanie numeryczne obrabiarek. Osie sterowań i wielkości charakterystyczne. Kody używane podczas programowania. Funkcje pomocnicze i przygotowawcze. Interpolacja liniowa i kołowa. Korekcja narzędzia, punkty referencyjne obrabiarki. Zasady tworzenia programów na obrabiarki CNC. Definiowanie narzędzi. Strategie obróbki. Parametry operacji. Definiowanie posuwów, dojścia i wycofania narzędzia. Obróbki z ograniczeniami. Kontury definiowane równaniami. Obróbka spiralna. Obróbka z kontrolowaną chropowatością. Wierszowanie. Obróbka złożona.

Metody kształcenia

Praca w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca indywidualna z książkami, katalogami, normami podczas opracowywania zagadnień projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów procesów technologicznych przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Literatura podstawowa

1. Kochan P.:" Edgecam. Wieloosiowe frezowanie CNC", Wydawnictwo Helion 2014.

2. Edgecam - materiały szkoleniowe.

Literatura uzupełniająca

1. Feld M.:"Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn", WNT Warszawa 2000

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 19:50)