SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mechanika ruchu pojazdów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mechanika ruchu pojazdów
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-D-05_15W_pNadGenOGAK8
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jerzy Sobich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie metod określania podstawowych parametrów pojazdu decydujących o jego własnościach trakcyjnych.

Wymagania wstępne

Fizyka. Mechanika ogólna. Podstawy teorii drgań.

Zakres tematyczny

Wykład

Mechanika toczenia się koła. Ruch prostoliniowy pojazdu – rozpędzanie i właściwości trakcyjne. Hamowanie samochodu. Energochłonność ruchu. Ruch  krzywoliniowy pojazdu. Stateczność ruchu pojazdu. Kinematyka zawieszeń i prowadzenie kół jezdnych. Proces hamowania. Modelowanie procesu zderzenia. Drgania i obciążenia dynamiczne w samochodzie.

Ćwiczenia 

Dobór mocy silnika, dobór przełożeń w układzie napędowym, sporządzania wykresów trakcyjnych, dobór sztywności zawieszenia, analiza procesu hamowania pojazdu, budowy prostych modeli dyskretnych pojazdu i analiza obciążeń dynamicznych przy różnych wymuszeniach kinematycznych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia rachunkowe i projektowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń na podstawie wykonywanych projektów oraz pozytywna ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

1. Prochowski L., Mechanika ruchu. Pojazdy samochodowe, WKiŁ 2008.

2. Siłka W., Teoria ruchu samochodu, WNT, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

1. Mischke M., Dynamika samochodu. T. 1, Napęd i hamowanie. WKiŁ. Warszawa 1987.

2. Mischke M., Dynamika samochodu. T. 2, Drgania. WKiŁ. Warszawa 1987.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jerzy Sobich (ostatnia modyfikacja: 01-10-2016 20:35)