SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca przejściowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca przejściowa
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-D-16_15P_pNadGenW3U0S
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Samodzielne wykonania opracowania lub projektu na zadany temat związany z szeroko rozumianą motoryzacją.

Wymagania wstępne

Podstawy konstrukcji maszyn, Budowa pojazdów, Rysunek techniczny, Podstawy mechaniki technicznej

Zakres tematyczny

Temat pracy jest wydawany indywidualnie. Może być powiązany z pracą dyplomową tak aby ułatwić jej wykonanie. np. poprzez zgromadzenie materiałów, zbudowanie stanowiska pomiarowego itp. Praca może mieć charakter: przeglądu literaturowego, projektu, opracowania technologicznego, badawczy, materialny w postaci wykonanego urządzenia lub algorytmu obliczeniowego, wykonanego modelu. Sposób wykonania i zaliczenia pracy ustala prowadzący temat.

Metody kształcenia

Praca z prowadzącym nauczycielem oraz z wykorzystaniem literatury podczas opracowania zadania inżynierskiego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z opracowanego zadania /projektu.

Literatura podstawowa

  1. Literatura z obszarów przedmiotów ogólnotechnicznych i specjalistycznych.
  2. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych (wyd. 3), Wyd. PAN Warszawa, 2001.
  3. Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wyd. UWr. Wrocław, 1999.
  4. Kmita J., Szkice z teorii poznania naukowego, PWN Warszawa, 1976.
  5. Linsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wydawnicza PWr. Wrocław, 1995.

Literatura uzupełniająca

  1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych : pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1980. 
  2. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, wyd. 4 popr., Wyd. Kolonia Wrocław, 2003.
  3. Budzeń H., Przygotowanie pracy magisterskiej: przewodnik metodyczny, wyd. 2 popr. i uzup., Wyd. Politechnika Radomska, Radom, 2000. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-09-2016 12:18)