SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe I
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-D-17_15S_pNadGenO41A4
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 90 6 54 3,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zbiór materiałów do opracowania pracy dyplomowej i opracowanie analizy literaturowej.

Wymagania wstępne

Wiedza z obszarów przedmiotów ogólnotechnicznych i specjalistycznych.

Zakres tematyczny

Rodzaje i charakterystyka prac magisterskich. Zasady wyboru tematu i definiowanie problemu badawczego, projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego, eksploatacyjnego. Główne składniki pracy magisterskiej. Literatura przedmiotu. Opisy bibliograficzne. Ogólne zasady pisarstwa prac magisterskich. Oznaczenia rysunków, wzorów, tabel i stosowanych symboli. Jednostki miar. Etyka w pisaniu pracy magisterskiej. Zasady analizy literatury. Przygotowania części teoretycznej przyszłej pracy magisterskiej.

Metody kształcenia

Praca z książką, danymi źródłowymi, katalogami, standardami, w Internecie. Dyskusje podczas spotkań z promotorem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie zebranych materiałów i dokonanej ich analizy.

Literatura podstawowa

 1. Literatura z obszarów przedmiotów ogólnotechnicznych i specjalistycznych.
 2. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych (wyd. 3), Wyd. PAN Warszawa, 2001.
 3. Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wyd. UWr. Wrocław, 1999.
 4. Kmita J., Szkice z teorii poznania naukowego, PWN Warszawa, 1976.
 5. Linsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wydawnicza PWr. Wrocław, 1995.

Literatura uzupełniająca

 1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych : pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1980. 
 2. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, wyd. 4 popr., Wyd. Kolonia Wrocław, 2003.
 3. Budzeń H., Przygotowanie pracy magisterskiej: przewodnik metodyczny, wyd. 2 popr. i uzup., Wyd. Politechnika Radomska, Radom, 2000. 
 4. Burek J., Poradnik dyplomanta, Wyd.  Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 2001. 
 5. Godziszewski J., Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych, Wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Zielona Góra, 1987.
 6. Knecht Z., Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych: poradnik jak się uczyć, jak pisać pracę dyplomową, Wyd. . Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA" Wrocław, 1999. 
 7. Koch M., Przewodnik do pisania pracy magisterskiej, Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji Warszawa, 1994. 
 8. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, wyd. 2 popr., Wyd.  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 1996. 
 9. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, wyd. 2, Wyd. Politechnika Śląska Gliwice, 2001. 
 10. Pabian A., Gworys W., Pisanie i redagowanie prac dyplomowych: poradnik dla studentów, Wyd. Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 1997. 
 11. Pioterek P., Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych, wyd. 2 zm. i uzup, Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2000. 
 12. Rawa T., Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych, Wyd.  Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Olsztyn, 1999. 
 13. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, wyd. 4 uzup., Wyd.  Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, 2001.
 14. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską?,  Oficyna wydawnicza "IMPULS" Kraków, 1997. 
 15. Wojciechowski T., Doktór G., Jak pisać prace dyplomowe - licencjackie i magisterskie: poradnik,  wyd. 2 uzup., Wyd.  Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa, 1999. 
 16. Wojcik K., Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich, magisterskich, doktorskich,  wyd. 5 zm., Wyd. Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 2000. 
 17. Zaczyński W.P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wyd. "ŻAK" Warszawa, 1995. 
 18. Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wyd. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1997. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-09-2016 14:41)