SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Silniki współczesnych pojazdów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Silniki współczesnych pojazdów
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-D-08_15W_pNadGenXYGPW
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z silnikami spalinowymi ich konstrukcją procesami zachodzącymi podczas spalania paliw silnikowych, tendencjami w budowie nowoczesnych silników spalinowych oraz wpływem motoryzacji na środowisko i człowieka.

Wymagania wstępne

Termodynamika,  podstawy konstrukcji maszyn, budowa pojazdów.

Zakres tematyczny

Wykład 

Budowa współczesnych siników spalinowych. Bilans mocy silnika, charakterystyki tłokowych silników spalinowych, kinematyka mechanizmu korbowo-tłokowego, zagadnienia wymiany ładunku w tłokowym silniku spalinowym. Paliwa silnikowe, spalanie paliw w silniku ZS i ZI, zasilanie silników spalinowych. Toksyczne produkty spalania w silnikach spalinowych. Metody podnoszenia mocy silnika, teoria doładowania silników spalinowych. Systemy wtrysku paliwa w silnikach ZS i ZI. Materiały stosowane w budowie silników spalinowych.

Laboratorium 

Praktyczne wykonywanie pomiarów parametrów eksploatacyjnych silników spalinowych. Wykonywanie charakterystyk prędkościowych,  charakterystyk obciążeniowych, regulacyjnych i charakterystyki uniwersalnej silnika. Badania pomp wtryskowych i pomp zasilających silników ZS i ZI. Pomiary i regulacja wtryskiwaczy paliwa. 

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalny. Ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest Pozytywna ocena z egzaminu oraz ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Literatura podstawowa

1. Zając P., Silniki pojazdów samochodowych. [Cz. 1], Podstawy budowy oraz główne zespoły i układy mechaniczne.Warszawa, WKiŁ, 2009.

2. Rychter T., Teoria silników tłokowych. Warszawa, WKiŁ, 2006.

3. Luft S. Podstawy budowy silników, Warszawa,WKiŁ, 20011.

Literatura uzupełniająca

1. Merkisz J., Ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych. Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jerzy Sobich (ostatnia modyfikacja: 01-10-2016 21:21)