SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Badania kontrolne pojazdów samochodowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Badania kontrolne pojazdów samochodowych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-D-09_15W_pNadGen3360Q
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mirosław Żygadło
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu diagnozowania stanu technicznego i badań pojazdów samochodowych wymaganych przepisami o ruchu drogowym. W zakresie praktycznym nabycie umiejętności przydatnych do wykonywania wymaganych prezepisami pomiarów  diagnostyczno-kontrolnych pojazdów samochodowych.

Wymagania wstępne

Posiadanie wiedzy z zakresu podstaw elektrotechniki i elektroniki, podstawy konstrukcji maszyn, teorii ruchu, mechaniki technicznej, budowy pojazdów.

Zakres tematyczny

Wykład:

1. Wpływ stanu technicznego pojazdów na bezpieczeństwo ruchu.

2. Przepisy prawne.

3. Metody badań kontrolnych pojazdów samochodowych i ich poszczególnych układów oraz wykorzystywane do badań urządzenia i przyrządy.

4. Wymagania techniczno-organizacyjne dotyczące stacji kontroli pojazdów oraz podstawowe wyposażenie kontrolno-pomiarowe stacji.

5. Procedury kontroli układów - hamulcowego, zawieszenia, oświetlenia, jezdnego i kierowniczego.

6. Procedury kontroli parametrów pojazdu oddziaływujących na środowisko - kontrola spalin, hałasu.

Laboratorium:

1. Ogólne badania w zakresie oceny sprawności technicznej pojazdu.

2. Badania układu hamulcowego.

3. Badania układu zawieszenia samochodu.

4. Badania oświetlenia pojazdu samochodowego.

5. Badania układu jezdnego i kierowniczego.

6. Badania kontrolne składu spalin.

7. Badania kontrolne hałasu.

 

 

 

 

 

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Laboratorium - praca z  wykorzystaniem fachowej literatury i materiału przedstawionego na wykładzie. Samodzielna praca podczas zajęć w laboratorium i przy opracowaniu sprawozdań laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium i oceny z egzaminu.

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianów i złożonych terminowo sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Literatura podstawowa

1. Bocheński C.: Badania kontrolne samochodów, WKŁ 2004.

2. Trzeciak K.: Diagnostyka samochodów osobowych, WKŁ 2005.

3. Tabor A.: Diagnostyka pojazdów samochodowych. T. 1. Badania techniczne pojazdów, Ośrodek Kształcenia Kadr Kierowców "Auto-Transbud", Kraków 2004.

4. Wrzecionarz K.: Badania techniczne pojazdów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.

Literatura uzupełniająca

1. Lotko W., Górski K.: Laboratorium diagnostyki pojazdów, Wydawnictwo Politechnika Radomska, Radom 2005.

2. Gołębiowski S.: BADANIA KONTROLNE SAMOCHODOW, WARSZAWA : WKŁ, 1982.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Mirosław Żygadło (ostatnia modyfikacja: 01-10-2016 12:41)