SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Społeczne aspekty ruchu drogowego pojazdów samochodowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Społeczne aspekty ruchu drogowego pojazdów samochodowych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-D-12_15W_pNadGenO6O2J
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów ze społecznymi aspektami ruchu drogowego (bezpieczeństwo, ekologia). 

Wymagania wstępne

Budowa pojazdów.

Zakres tematyczny

Niebezpieczeństwa i zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym. Analiza wyników badań stanu bezpieczeństwa, charakterystyka ogólna wypadków drogowych. Rozwiązania konstrukcyjne w pojazdach zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Ekologiczne aspekty ruchu drogowego.

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie referatu na zadany temat.

Literatura podstawowa

1. Wicher J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. WKiŁ, Warszawa 2002.

2. Datka S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu. WKiŁ Warszawa 1999.

3. Krystek R.: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. WKiŁ, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

1. Ustawa „Prawo o ruchu drogowym”.

2. Bezpieczeństwo ruchu drogowego (kwartalnik), Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jerzy Sobich (ostatnia modyfikacja: 01-10-2016 21:46)