SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współczesne materiały konstrukcyjne w motoryzacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współczesne materiały konstrukcyjne w motoryzacji
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-D-06_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie aktualnego stanu wiedzy i techniki dotyczącej współczesnych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w motoryzacji oraz wyrobienie umiejętności doboru materiałów wg kryteriów inżynierskich i ekologicznych.

Wymagania wstępne

Materiałoznawstwo, Tworzywa sztuczne i ich przetwórstwo

Zakres tematyczny

Wykład: Współczesne materiały konstrukcyjne w motoryzacji – wymagania ogólne i specyficzne. Kształtowanie właściwości w procesach wytwórczych i przetwórczych. Monomateriały i systemy wielomateriałowe. Wzmocnienia strukturalne. Lekkie konstrukcje zintegrowane, hybrydowe, typu plaster miodu, blachy organiczne. Warstwy wytworzone nanotechnologią. Stale w budowie pojazdów: stal mikrostopowa, HSLA, stal manganowo-borowa, stale wielofazowe (dwufazowe, kompleksowe i typu TRIP). Technologia Tailored Blanks, tłoczenie na gorąco. Powłoki na blachach stalowych. Materiały polimerowe – zastosowania w elementach nieobciążonych i obciążonych. Materiały kompozytowe, nowoczesne materiały wzmacniające włókniste i inne. Półprodukty kompozytowe: SMC, BMC. Tworzywa sztuczne przydatne do nowoczesnych procesów lakierniczych. Elastomery w technice motoryzacyjnej: ogumienie, uszczelnienia i uszczelniacze. Szkło samochodowe. Ceramika w motoryzacji.

Laboratorium: Technologia wytwarzania modelowej części jako konstrukcji zintegrowanej, hybrydowej lub warstwowej oraz kompozytu włóknistego wraz z badaniem wybranych właściwości mechanicznych. Dobór materiału i wykonanie uszczelnienia według zadania.

Metody kształcenia

Wykład - z prezentacją; laboratorium - praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie z oceną - realizowane w oparciu o test opracowany na podstawie materiału przedstawionego na wykładzie. Progi:

  • ocena dostateczna: opanowanie 60 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (60 % możliwych punktów testu),
  • ocena dobra: opanowanie 75 – 90 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (75 – 90 % możliwych punktów testu),
  • ocena bardzo dobra: ponad 90 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (ponad 90 % możliwych punktów testu).

Laboratorium: zaliczenie z oceną - ocena wynika z realizacji ćwiczeń oraz sprawozdań będących efektem udziału w ich realizacji.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z wykładu i laboratorium.

Literatura podstawowa

  1. Dobrzański L. A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2003.
  2. Grabski M. W., Kozubowski J. A.: Inżynieria Materiałowa. OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
  3. Ozimina D., Madej M., Wdowin A.: Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2006.
  4. Saechtling H.: Tworzywa sztuczne, Poradnik. WNT 2007.
  5. Stauber R., Vollrath L.: Plastics in Automotive Engineering: Exterior Applications Carl Hanser Verlag, 2007.
  6. Kunststoffe im Automobilbau. VDI Duesseldorf, kolejne edycje (2000 – 2011).

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Janusz Walkowiak (ostatnia modyfikacja: 26-09-2016 22:58)