SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie personelem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie personelem
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-12_15W_pNadGen1H8M4
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcyjno-menadżerska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu zarządzania personelem.

Wymagania wstępne

podstawy organizacji i zarządzania

Zakres tematyczny

Organizacja zarządzania personelem. Zadania menedżerów w nowoczesnej organizacji

Współczesne modele i trendy w zarządzaniu personelem

Kierowanie zespołami pracowniczymi. Kierownik: menedżer czy lider?

Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo

Konflikty w organizacji

Elastyczność zatrudnienia

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

 

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywna obecność na zajęciach, sprawdzian wiadomości i umiejętności obejmujący treści merytoryczne

Literatura podstawowa

J.M. Moczydłowska, K. Kowalewski, Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa 2014.

Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Lidwiczyński, WN PWN, Warszawa 2007.

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, red. E. Jędrych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.

Funkcja personalna w przedsiębiorstwie, red. M. Zieliński, A. Warzecha, M. Król, CEDEWU, Warszawa 2014.

Wilmot W.W., Hocker J.L., Konflikty między ludźmi, WN PWN, Warszawa 2011.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, red. J. Hasse, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Hampden-Turner Ch., Trompenaars  F., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegień-Maciąg, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

Gitling M., Człowiek w organizacji, Difin, Warszawa 2013.

Antczak Z., Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych Nowe role pracowników i menedżerów wiedzy, Difin,Warszawa 2013.

Król M., Elastyczność zatrudnienia w organizacji, CEDEWU, Warszawa 2014.

Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania, red. Z. Antczak, S. Borkowska , Difin, Warszawa 2014.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maria Agnieszka Paszkowicz (ostatnia modyfikacja: 22-09-2016 17:53)