SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane odlewnicze procesy technologiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane odlewnicze procesy technologiczne
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-01_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest  przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy związanej z procesami topienia i ulepszania w stanie ciekłym stopów metali i zwrócenie uwagi na potrzebę przewidywania skutków zamierzonych operacji w oparciu o analizę ubocznych oddziaływań na metal w stanie ciekłym jak i w trakcie roztapiania, krystalizacji i stygnięcia. Zaznajomienie studentów ze zjawiskami na granicy metal-forma wpływającymi na jakość otrzymywanych odlewów; procesami topienia i odlewania wybranych stopów odlewniczych oraz wybranymi zagadnieniami technologii odlewnia ciśnieniowego.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania,

 

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Zasady racjonalnego stapiania metali. Wybrane zagadnienia związane z wypełnianiem form odlewniczych.

Wybrane zagadnienia krzepnięcia i stygnięcia odlewów. Zjawiska skurczowe w odlewach. Mechanizm kształtowania się porowatości w odlewach. Wybrane zagadnienia związane z teorią segregacji w stopach odlewniczych. Modyfikacja i wpływ warunków technologicznych w procesie modyfikacji. Wytapianie żeliw i staliw stopowych. Topienie i uszlachetnianie stopów miedzi, stopów aluminium. Technologia topienia i odlewania niklu i jego stopów. Technologia topienia i odlewania tytanu i jego stopów. Technologia topienia magnezu i jego stopów. Technologia topienia i odlewania stopów cynku. Wybrane zagadnienia technologii odlewania ciśnieniowego. Urządzenia peryferyjne automatyzujące procesy odlewania pod ciśnieniem.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych : Ocena intensywności wymiany ciepła w układzie odlew-forma na przykładzie krzepnięcia i stygnięcia odlewu ze stopu Al.-Si w formie piaskowej i  metalowej. Przemiany metalurgiczne w wyodrębnionych faza wytopu. Analiza termiczna żużli. Przemiany zachodzące w żużlach rafinacyjnych – badania derywatograficzne. Topienie i modyfikacja stopów aluminium z krzemem. Rafinacja i modyfikacja stopów miedzi. Wytop staliwa w piecu indukcyjnym.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny – częściowo z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Laboratorium – praca zespołowa w trakcie wykonywania ćwiczeń.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - Egzamin pisemny

Ocena z wykładu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jest określana na podstawie oceny z  5-ciu pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu

Zaliczenie z oceną zajęć laboratoryjnych.

Ocena z laboratorium jest określona na podstawie stopnia przygotowania się studenta do zajęć  oraz sprawozdań będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1.         Braszczyński J.: Teoria procesów odlewniczych, PWN, Warszawa 1989

2.         Bydałek A.: Zasady rafinowania stopów odlewniczych”, Podręcznik, Wyd.. WSInż. w Zielonej Górze 1987

3.         Sakwa W.: Żeliwo, Wyd. „Sląsk”, Katowice 1974

4.         Górny Z.: Odlewnicze stopy metali nieżelaznych. Przygotowanie ciekłego metalu, struktura i właściwości odlewów, WNT, Warszawa 1992

5.         Białobrzeski A.: Odlewnictwo ciśnieniowe, WNT, Warszawa 1992

6.         Waszkiewicz S. I inni: Kokile i formy ciśnieniowe, WNT, Warszawa 1983

7.         Jemielewicz J.: Odlewnictwo metali nieżelaznych, WNT, Warszawa 1970

Literatura uzupełniająca

  1. Perzyk M. i inni: Odlewnictwo, Wyd. WNT, Warszawa 2003
  2. Perzyk M. i inni: Materiały do projektowania procesów odlewniczych, PWN, Warszawa 1990
  3. Podrzucki Cz.: Żeliwo, struktura, właściwości, zastosowanie, Wyd. ZG STOP, Kraków 1991
  4. Podrzucki Cz., Kalata Cz.: Metalurgia i odlewnictwo żeliwa, Wyd. Śląsk, Katowice 1976
  5. Mutwil J.::”Ocena zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących podczas wypełniana metalem formy odlewniczej”, Wyd. WSInż., Zielona Góra 1992
  6. Romankiewicz F.:”Modyfikacja miedzi i jej stopów”, Wydawn. PAN, Poznań-Zielona Góra 1999

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Schlafka (ostatnia modyfikacja: 04-10-2016 08:10)