SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologie spajania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologie spajania
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-04_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Ryszard Gorockiewicz
 • dr inż. Mariusz Michalski
 • dr inż. Paweł Schlafka
 • dr inż. Remigiusz Romankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej teorii i technologii spajania, oceny jakości złącz, projektowania połączeń spajanych oraz mechanizacji i automatyzacji robót spawalniczych.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Nauka o materiałach.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa.

Budowa i własności złącz spajanych. Wady połączeń spawanych - niezgodności spawalnicze i ich ocena, klasyfikacja jakościowa złącz spawanych. Kontrola jakości połączeń. Technologie spawania łukowego i gazowego, zgrzewania, lutowania elektrycznego i gazowego. Klejenie. Projektowanie połączeń spajanych. Mechanizacja i automatyzacja w spawalnictwie. Bezpieczeństwo pracy, normy spawalnicze.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych.

1.       Wpływ podgrzewania wstępnego na strukturę połączeń spawalnych stali węglowych i stopowych

2.       Budowa makro i mikroskopowa połączenia spawanego

3.       Ręczne spawanie łukowe

4.       Półautomatyczne spawanie w osłonie gazów ochronnych

5.       Kontrola i zasady klasyfikacji złączy spawanych

6.       Zgrzewanie i lutowanie

Metody kształcenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 5-ciu pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń. Ocena końcowa uzależniona jest od cząstkowych ocen ze sprawozdań, odpowiedzi ustnej oraz z przygotowania i prezentacji opracowania dotyczącego technologii spajania i jej wpływu na jakość złącz. 

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Materiały wykładowe
 2. Poradnik Inżyniera „Spawalnictwo”, wyd. NT, Warszawa 1993
 3. Z. Dobrowolski: Podręcznik spawalnictwa, wyd. NT, Warszawa 1975
 4. A. Klimpel: Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali - Technologie, wyd. WNT, Warszawa 1997
 5. N. Gawronik: Podstawy spawalnictwa, wyd. Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Gdańsk 2004

Literatura uzupełniająca

 1. L.A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i materiałoznawstwo. WNT, W-wa 2002
 2. J. Barcik, M. Kupka, A. Wala: Technologia metali, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice 2000

Uwagi

W ramach przedmiotu przewidziana jest wycieczka do zakładów branży metalowej stosujących technologie spajania: np. Gedia Poland w Nowej Soli, „Zastal” w Zielonej Górze, Seco/warwickThermal” i Seco/warwick w Świebodzinie.W przypadku, gdy nie podaje się innych uwag skasuj cały tekst (razem z tekstem ukrytym: „W przypadku, gdy …”.


Zmodyfikowane przez dr inż. Mariusz Michalski (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 11:31)