SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia z technologii budowy maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z technologii budowy maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-15_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Andrzej Brukszta
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie informacji na temat metod i narzędzi służących do projektowania i nadzoru wybranych procesów technologicznych, w szczególności procesu technologicznego montażu.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, PKM

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Proces technologiczny montażu jako część procesu produkcyjnego. Struktura procesu technologicznego montażu. Operacie procesu technologicznego montażu. Technologie połączeń w procesach montażowych. Metody zapisu strukturalnego procesu technologicznego montażu. Analiza danych konstrukcyjnych i technologicznych. Zasady i metody doboru baz montażowych. Zasady wzajemnego ustalania części zespołów. Dokładność montażu i warunki jego osiągnięcia. Struktury systemów technologicznych montażu. Przebieg procesu technologicznego w systemie montażu. Mechanizacja i automatyzacja procesów montaŜżowych.

Treść ćwiczeniowa: Wyznaczanie struktury procesu technologicznego montażu dla wybranych wyrobów. Projektowanie i analiza połączeń realizowanych w procesach montażu. Projektowanie struktury procesu technologicznego montażu. Dobór baz montażowych. Planowanie przebiegu i kontroli w procesie technologicznym montażu.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny oraz z wykorzystaniem środków multimedialnych. Ćwiczenia audytoryjne – analiza wybranych zagadnień z zakresu procesów technologicznych montażu. Rozwiązywanie zadań – samodzielne oraz „przy tablicy”. Analiza uzyskanych wyników – dyskusja. Praca z literatura fachową – czasopisma, dyskusja nad wybranymi artykułami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zaliczenie wszystkich jego form.

Literatura podstawowa

  1. Samek A. Projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem i montażu. Kraków, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, 1986 r.
  2. Puff T., Sołtys W. Podstawy technologii montażu maszyn i urządzeń, Wydawnictwo WNT, Warszawa 1980 r.
  3. Czarny T. Modułowa organizacja procesów montażu: materiały konferencyjne, Simp, 1980 r.
  4. Bartosiewicz J. Obróbka i montaż części maszyn, Wydawnictwo WNT, Warszawa 1985 r.
  5. Feld M., TTechnologia budowy maszyn, PWN, Warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca

  1. Feld M., śebrowski M. Technologia budowy maszyn. Materiały do projektowania procesów technologicznych. Bydgoszcz, Wdawnictwa Akademii Techniczno – Rolniczej, 1976 r.
  2. Tymowski J., Technologia budowy maszyn. Warszawa, WNT 1989 r.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Brukszta (ostatnia modyfikacja: 04-10-2016 14:31)