SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja procesów produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja procesów produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-08_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Edward Tertel
  • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami organizacji procesów produkcyjnych w zakresie przepływów materiałowych i informacyjnych, oraz z wybranymi metodami i narzędziami uzyskania i utrzymania wymaganej jakości realizowanych procesów

Wymagania wstępne

Matematyka, Komputerowe Wspomaganie Obliczeń Inżynierskich

Zakres tematyczny

Wykład:

Identyfikacja procesów. Zasady tworzenia mapy procesów. Organizacja przepływów materiałowych i informacyjnych w procesie Planowanie zagospodarowania powierzchni wytwórczej i magazynowej. Standaryzacja pracy na stanowiskach technologicznych. Sterowanie zasobami ludzkimi, kryteria doboru liczby pracowników. Nowoczesne metody organizacji produkcji: szczupła organizacja produkcji, zasada 5S, TPM, poka-yoke.  Doskonalenie produkcji – KAIZEN. Zapewnianie wymogów BHP na stanowiskach technologicznych.

Laboratorium:

Tworzenia mapy procesów dla wybranego procesu wytwórczego. Planowanie zagospodarowania powierzchni wytwórczej/magazynowej. Standaryzacja pracy na stanowiskach technologicznych. Obliczanie liczby pracowników dla wybranego gniazda. Zastosowanie technik 5s dla wybranego stanowiska -analiza przypadku. Zastosowanie technik poka-yoke dla wybranego problemu -praca zespołowa.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne, oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową. Indywidualna oraz zespołowa realizacja ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z wykładu jest określana na podstawie końcowego kolokwium zaliczeniowego

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest określana na podstawie: sprawozdań/raportów/opracowań będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Womack J.P, Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001
  2. Wojtasik P., Systemy sterowania produkcją. Kanban., Warszawa 2000
  3. Hamrol A. Matura W., Zarządzanie jakością, teoria i praktyka, PWN 2005
  4. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE 2005 

Literatura uzupełniająca

  1. Wróblewski K.J., Podstawy sterowania przepływem produkcji, WNT, Warszawa 1993

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Edward Tertel (ostatnia modyfikacja: 09-09-2016 11:01)