SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zastosowanie tworzyw sztucznych w budowie maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zastosowanie tworzyw sztucznych w budowie maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-10_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami i ograniczeniami stosowania tworzyw sztucznych w budowie maszyn, zasadami substytucji materiałów oraz konstruowaniem z zachowaniem technologiczności konstrukcji.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Podstawy Konstrukcji Maszyn

Zakres tematyczny

Wykład: Tworzywa sztuczne jako materiał konstrukcyjny - analiza podstawowych właściwości z punktu widzenia zastosowań w budowie maszyn. Tworzywa sztuczne i tworzywa wzmocnione w porównaniu z metalami. Kryteria stosowalności tworzyw sztucznych – możliwości i granice. Zasady substytucji materiałów. Systemy multimateriałowe i konstrukcje hybrydowe. Rozłączne i nierozłączne połączenia tworzyw. Zastosowania tworzyw w napędach, korpusach i częściach nośnych. Elementy łożyskowania i prowadnice z tworzyw sztucznych. Uszczelniacze i uszczelnienia. Powłoki z tworzyw sztucznych. Zastosowania specjalne. Polimerowe materiały i półwyroby handlowe. Ogólne zasady konstruowania części z materiałów polimerowych z uwzględnieniem wymagań recyklingu. Wytwarzanie części i zespołów z tworzyw - wybrane zagadnienia technologiczne. Technologiczność konstrukcji. Jakość części z tworzyw i ich ocena. Naprawy części z tworzyw sztucznych i naprawy metalowych części maszyn z użyciem materiałów polimerowych.

Laboratorium: Budowa polimerów a odporność na promieniowanie UV w aspekcie zastosowań na elementy maszyn. Wytworzenie i badanie wytrzymałości konstrukcji hybrydowej. Wykonanie i badanie wytrzymałości konstrukcji warstwowej. Usieciowanie kauczuków a właściwości lepkosprężyste wyrobów gumowych.

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych; laboratorium - praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin z tematycznego zakresu przedmiotu przeprowadzony pisemnie (test wyboru i uzupełnień) według kryteriów:

  • Ocena dostateczna: opanowanie 60 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (60 % możliwych punktów testu zaliczeniowego).
  • Ocena dobra: opanowanie 75 – 90 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (75 – 90 % możliwych punktów testu zaliczeniowego).
  • Ocena bardzo dobra: ponad 90 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (ponad 90 % możliwych punktów testu zaliczeniowego).

Zajęcia laboratoryjne - ocena jest określona na podstawie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz aktywności studenta.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Literatura podstawowa

  1. Saechtling H.: Tworzywa sztuczne – poradnik. WNT, Warszawa 2007.
  2. Ozimina D., Madej M., Wdowin A.: Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2006.
  3. Hyla I.: Tworzywa sztuczne: własności, przetwórstwo, zastosowanie. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
  4. Łączyński B.: Niemetalowe elementy maszyn, WNT, Warszawa 1988.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Janusz Walkowiak (ostatnia modyfikacja: 22-09-2016 10:37)