SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot ogólnouczelniany - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot ogólnouczelniany
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-D-18_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy o ewentualnym zagrożeniu dla środowiska i ludzi spowodowanym produkcją, przetwórstwem i stosowaniem wyrobów z tworzyw sztucznych.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Poszczególne fazy życia wyrobów z tworzyw sztucznych, tj.: wydobycie surowców, technologie wytwarzania monomerów i polimerów, ich przetwórstwo, eksploatacja wyrobów oraz recykling, są analizowane pod kątem zużycia energii i wody, odpadów oraz skutków realizacji różnych procesów w aspekcie oddziaływania na środowisko i ludzi.

Budowa cząsteczkowa i nadcząsteczkowa polimerów. Polimery a tworzywa sztuczne. Degradacja polimerów – aspekty i rodzaje. Omówienie degradacji termoutlenianiającej, fotodegradacji i biodegradacji. Przykłady polimerów degradowalnych, fotodegradowalnych i biodegradowalnych oraz polimerów rozpuszczalnych w wodzie. Przykłady kompozytów zawierających włókna naturalne i biokompozytów.

Toksykologiczna ocena składników tworzyw sztucznych, procesów przetwórstwa, wyrobów z tworzyw sztucznych (w tym stosowanych w medycynie) oraz produktów degradacji po okresie ich eksploatacji.

Bilans ekologiczny tworzyw sztucznych na tle innych materiałów. Recykling i zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych. Uwarunkowania prawne.

Uwaga: zakres poszczególnych zagadnień dostosowany do zainteresowań i potrzeb słuchaczy.

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest wskazanie ujemnych skutków (a w tym ewentualnych zagrożeń dla środowiska i ludzi) procesu produkcji, przetwórstwa i eksploatacji wyrobów z tworzyw sztucznych w kontekście wybranego kierunku studiów.

Literatura podstawowa

  1. Saechtling H.: Tworzywa sztuczne - Poradnik. WNT, Warszawa 2007.
  2. Mucha M.: Polimery a Ekologia. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2002.
  3. Recykling materiałów polimerowych; pr. zbior. pod red. A. Błędzkiego. WNT, Warszawa 1997.
  4. Szlezyngier W.: Tworzywa Sztuczne, T. 2. Wyd. Ośw. Fosze, Lublin 1998.
  5. Absorbable and Biodegradable Polymers, Eds Sh.W. Shalaby, K.J.L. Burg. CRC Press LLC, London – New York – Washington, D.C. 2004.
  6. Handbook of Biodegradable Polymers, Ed C. Bastioli, Rapra Technology Limited, Shawbury 2005.
  7. Polymers From Biobased Materials, Ed H.L. Chum. Noyes Data Corporation, Park Ridge – New Jersey 1991.

Literatura uzupełniająca

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Janusz Walkowiak (ostatnia modyfikacja: 20-09-2016 11:05)