SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka dydaktyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka dydaktyczna
Kod przedmiotu 13.2-WF-FiAT-PD-S16
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka i Astronomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Andrzej Drzewiński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Studenckie praktyki dydaktyczne stanowią uzupełnienie procesu dydaktyczno-edukacyjnego dla uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział. Odbywają się one podczas semestrów I-VII, albo w postaci prowadzenia/współprowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych przez Wydział, albo jako zajęcia dydaktyczne w Centrum Keplera, bądź Centrum Przyrodniczym. Podstawowym celem praktyk jest przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz do szeroko rozumianej prezentacji własnych rezultatów.

Wymagania wstępne

Student powinien realizować zajęcia wymagane tokiem studiów

Zakres tematyczny

Zakres wiedzy z fizyki oraz astronomii wymagany programem studiów.

Metody kształcenia

Obserwacja i krytyczna analiza zajęć prowadzonych przez pracowników Wydziału, samodzielne prowadzenie zajęć ze studentami oraz uczniami.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia praktyk jest przedłożenie Kierownikowi Studiów Doktoranckich sprawozdania z przebiegu praktyki zatwierdzonego przez osobę wyznaczoną do nadzorowania praktyk.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 0 -
Łącznie 30 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 -
Łącznie 1 -

Literatura podstawowa

Aktualne publikacje naukowe i popularnonaukowe właściwe dla zakresu prowadzonych zajęć

Literatura uzupełniająca

[1] A. K. Wróblewski, Historia fizyki, PWN 2007

[2] Dzieje nauki. Nauki ścisłe i przyrodnicze, Wydawnictwa Szkolne PWN 2011

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Joanna Kalaga (ostatnia modyfikacja: 20-10-2017 13:52)