SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium doktoranckie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium doktoranckie
Kod przedmiotu 13.2-WF-FiAT-SD-S16
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka i Astronomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Wiesław Leoński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności przygotowania prezentacji wyników omawianych w pracy doktorskiej i ich referowania.

 • Przygotowanie do prac redakcyjnych nad rozprawą doktorską.

 • Wykształcenie zdolności krytycznego korzystania z artykułów i innych materiałów naukowych.

 • Wykształcenie umiejętności wykorzystywania baz i systemów informatycznych.

 • Poszerzenie ogólnej wiedzy w zakresie nauk ścisłych, w szczególności fizyki, astrofizyki i fizyki medycznej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki rozprawy doktorskiej.

Wymagania wstępne

 • Wiedza i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego przebiegu studiów pierwszego drugiego i trzeciego stopnia.

 • Tytuł zawodowy magistra fizyki/astronomii lub z dyscypliny pokrewnej.

Zakres tematyczny

 • Elementy współczesnej tematyki badawczej z zakresu fizyki współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem tematyki przygotowywanych dysertacji doktorskich).

 • Poznanie praktyczne baz literaturowych np.: Scopus, arXiv, ADS, MathSciNet, Google Scholar, Web of Knowledge.

 • Uzyskanie wiedzy dotyczącej praw autorskich oraz zasad wykorzystywania różnorodnych źródeł, wraz z uwarunkowaniami prawnymi i etycznymi.

 

Metody kształcenia

 • Samodzielne studiowanie literatury.

 • Przygotowanie i prezentacja referatów na tematy nawiązujące do szeroko rozumianej tematyki związanej z przygotowywanymi dysertacjami doktorskimi.

 • Wspólna dyskusja dotycząca prezentowanych treści merytorycznych oraz formy przygotowania prezentacji i sposobu jej przedstawienia.

 • Dyskusja możliwości wykorzystania prezentowanych wyników przy przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 • Przygotowanie i zaprezentowanie referatów dotyczących problemów poruszanych na zajęciach. Liczbę referatów określa prowadzący na pierwszych zajęciach.

 • Aktywny udział we wspólnych dyskusjach na temat prezentowanych wystąpień.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 1. Artykuły polecane przez prowadzącego, opublikowane w czasopismach naukowych i popularnonaukowych.

 2. Monografie dotyczące wybranego tematu referatu i pracy doktorskiej uczestnika seminarium.

 3. Książki i artykuły o metodach badań i technikach obliczeniowych, które były stosowane w procesie wykonywania prac doktorskich uczestników seminarium.

 4. Artykuły naukowe umieszczone na serwerze arxiv.org.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Joanna Kalaga (ostatnia modyfikacja: 20-10-2017 14:09)