SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria wytwarzania - obróbka ubytkowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria wytwarzania - obróbka ubytkowa
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-33_15W_pNadGen2S92I
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z konstrukcjami i zasadami działania konwencjonalnych obrabiarek,
konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi metodami obróbki części maszyn, metodami montażu maszyn i ogólnymi
zagadnieniami opracowania procesów technologicznych obróbki do wykorzystania w dalszym procesie kształcenia oraz
w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania – obróbka bezubytkowa

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Składowe układu OUPN. Materiały na narzędzi skrawające. Podstawowe pojęcia procesu skrawania. Układy odniesienia. Ostrze skrawające, jego powierzchni i kąty. Parametry skrawania. Przebieg procesu skrawania. Obróbka powierzchni toczeniem. Obróbka otworów za pomocą narzędzi osiowych.
Obróbka frezowaniem. Obróbka powierzchni narzędziami z ruchem prostoliniowym. Nacinanie zębów i gwintów. Obróbka ścierna szlifowaniem i w luźnym ścierniwie Nowoczesne metody obróbki – elektryczne, plazmowe, laserowe itp. Podstawowe zagadnienia technologii budowy maszyn i organizacji produkcji.
Tematy ćwiczeń laboratoryjnych.
1. Obróbka toczeniem powierzchni obrotowych zewnętrznych.
2. Obróbka toczeniem powierzchni obrotowych wewnętrznych.
3. Obróbka toczeniem powierzchni obrotowych kształtowych.
4. Obróbka frezowaniem powierzchni płaskich i kształtowych.
5. Obróbka frezowaniem powierzchni śrubowych.
6. Obróbka elementów na automatach tokarskich.
7. Technologie obróbki otworów.
8. Dłutowanie.
9. Nacinanie zębów kół zębatych na frezarce obwiedniowej.
10. Nacinanie zębów kół zębatych na dłutownice Fellowsa.
11. Obróbka szlifowaniem powierzchni obrotowych zewnętrznych.
12. Obróbka szlifowaniem powierzchni płaskich.
13. Ostrzenie narzędzi skrawających.

14. Obróbka elementów na tokarce CNC

15. Obróbka elelentów na frezarce CNC
16. Ćwiczenia poprawkowe i kolokwia.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książką. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 5-ci pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen sporządzonych sprawozdań ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. Wybrane zagadnienia z inŜynierii wytwarzania: obróbka ubytkowa/ red. A. Laber.- Zielona Góra Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008;

2. Filipowski R., Marciniak M. Techniki, obróbki-mechanicznej i erozyjnej. Warszawa Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2000;
3. Praca zbiorowa. Obróbka skrawaniem, ścierna i erozyjna. Pod red. L. Dąbrowskiego i in. Warszawa Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1997.

Literatura uzupełniająca

1. Praca zbiorowa. Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym. Pod red. J.Erbla. T. II. Obróbka skrawaniem. Montaż. Warszawa Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001;
2. Laboratorium technik wytwarzania. Obróbka skrawaniem i obrabiarki/ red. Z. Wójcik. Warszawa Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej 1980.

Uwagi

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych  dobiera się z powyższej listy.


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 15:56)