SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD I
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-24_15L_pNadGenL9Y8Q
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Daniel Dębowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej sporządzania dokumentacji technicznej za pomocą obiektów wektorowych, na przykładzie środowiska programu AutoCAD.

Wymagania wstępne

Rysunek techniczny

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do systemu AutoCAD. Omówienie wersji studenckiej programu. Podstawowe parametry środowiska pracy z rysunkiem. Podstawowe elementy rysunkowe. Rysowanie precyzyjne. Modyfikacja obiektów w systemie AutoCAD. Generowanie warstw, zarządzanie warstwami. Dodawanie tekstu. Kreskowanie. Przeglądanie rysunku. Wymiarowanie, style wymiarowania, tolerancje kształtu i położenia. Bloki i atrybuty. Symbole, schematy, biblioteki symboli i części. Korzystanie z baz danych (bibliotek) elementów oferowanych przez poszczególnych producentów – Internet. Drukowanie i obszar arkusza. Zmienne systemowe w programie AutoCAD. Praktyczne przykłady pracy nad dokumentacją techniczną projektu. Programy alternatywne typu AutoCAD.

Metody kształcenia

Zajęcia realizowane w laboratorium komputerowym. W trakcie zajęć prowadzący omawia poszczególne zagadnienia z wykorzystaniem wideoprojektora, natomiast student realizuje samodzielnie ćwiczenia w celu lepszego zrozumienia oraz utrwalenia poszczególnych zagadnień.
W ramach danego przedmiotu przewiduje się również indywidualną pracę studenta w domu (z wykorzystaniem wersji studenckiej programu AutoCAD) lub laboratorium komputerowym (poza godzinami zajęć dydaktycznych), w celu utrwalenia materiału oraz nabycia płynności w posługiwaniu się programem AutoCAD.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z laboratorium jest określana na podstawie pracy końcowej, realizacji poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych oraz aktywności studenta na zajęciach. Praca końcowa realizowana jest indywidualnie przez studenta podczas ostatnich zajęć. Pozwala określić poziom znajomości oraz biegłości w posługiwaniu się programem AutoCAD. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych (w tym także negatywnych).

Literatura podstawowa

  1. A. Pikoń : AutoCAD 2016 PL. Pierwsze kroki, Helion 2015.
  2. D.Skupnik, R.Markiewicz: Rysunek techniczny maszynowy i komputerowy zapis konstrukcji, Wydawnictwo Nauka i Technika. Warszawa 2013
  3. http://cad.pl/kursy/5-kurs-autocad-poczatkujacy.html 
  4. M. Malinowski, W. Babirecki, T. Belica, Materiały pomocnicze z podstaw systemu CAD AutoCAD 2000 GB/PL, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2002 (preskrypt). 

Literatura uzupełniająca

  1. M.Sydor; Wprowadzenie do CAD Podstawy komputerowego wspomagania projektowania, PWN  Warszawa 2009.
  2. M.Rogulski : Auto CAD dla studentów, Witkom 2011.
  3. E. Chlebus, Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, 2000.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 28-09-2016 12:58)