SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nauka o materiałach II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nauka o materiałach II
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-31_15W_pNadGen0INE8
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Mariusz Michalski
 • dr inż. Paweł Schlafka
 • prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz
 • dr inż. Remigiusz Romankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie przez studenta podstawowych grup technicznych stopów żelaza oraz metali nieżelaznych w aspektach ich znaczenia w budowie i eksploatacji maszyn oraz projektowania i doboru materiałów inżynierskich.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Stale i odlewnicze stopy żelaza (staliwa i żeliwa). Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna. Metale nieżelazne i ich stopy: aluminium i jego stopy, miedź i jej stopy, stopy magnezu, stopy cynku, stopy łożyskowe, stopy niklu, stopy kobaltu. Zasady doboru materiałów inżynierskich oraz ich znaczenie w budowie i eksploatacji maszyn.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych (studia stacjonarne).

1.       Badania metalograficzne makroskopowe

2.       Mikroskopia optyczna

3.       Metalografia ilościowa

4.       Analiza stopów dwuskładnikowych

5.       Struktury surówek i żeliw

6.       Struktury stali węglowych

7.       Wpływ temperatury wygrzewania i szybkości chłodzenia na struktury stali węglowych

8.       Termin odróbczy

9.       Struktury stali po obróbce cieplnej i cieplno – chemicznej

10.    Struktury stali narzędziowych

11.    Struktury stali specjalnych

12.    Struktury stopów aluminium

13.    Struktury stopów miedzi

14.    Dobór materiałów inżynierskich

15.    Termin odróbczy. Zaliczenie

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych (studia niestacjonarne).

1.       Badania metalograficzne makroskopowe

2.       Mikroskopia optyczna

3.       Metalografia ilościowa

4.       Wpływ temperatury wygrzewania i szybkości chłodzenia na struktury stali węglowych

5.       Struktury stali po obróbce cieplnej i cieplno – chemicznej

6.       Struktury stali narzędziowych i specjalnych

7.       Struktury stopów aluminium i miedzi

8.       Dobór materiałów inżynierskich

9.       Termin odróbczy. Zaliczenie

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z literaturą fachową. Indywidualna oraz zespołowa realizacja ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Dobrzański L.A.: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT, Warszawa 2001.
 2. Rudnik S.: Metaloznawstwo, PWN, Warszawa 1994.
 3. Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2001.
 4. Blicharski M.: Wstęp do inżynierii materiałowej,WNT, Warszawa 2001.
 5. Wożnica A: Podstawy nauki o materiałach, Wyd. politechniki Śląskiej, Gliwice 1996.
 6. Wojtkun F.,Sołncev P.: Materiały specjalnego przeznaczenia, Wyd. Politechniki Radomskiej, Monografia nr 36, Radom 1999.
 7. Ashby M.F., Jones D.R.A.: Materiały Inżynierskie I i II, WNT, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 10:23)