SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-11_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania i kierowania zespołem pracowniczym oraz rozwijanie umiejętności planowania i pozyskiwania pracowników.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych.

Zakres tematyczny

Wybrane terminy (pojęcia) z zakresu organizacji i zarządzania. Funkcje, zasady i ogólne metody organizacji i zarządzania. Techniki zarządzania i style kierowania. Zarządzanie strategiczne, formułowanie strategii zasobów ludzkich. Planowanie zasobów ludzkich, sposoby pozyskiwania pracowników i potrzeba ich motywacji. Ocena, przemieszczanie, awansowanie i odejścia pracowników. Wartościowanie pracy. Zmiana i rozwój w karierze zawodowej. Zarządzanie personelem: proces grupowy, role grupowe, budowanie zespołu, kompetencje menadżerskie, umiejętność delegowania uprawnień. Kompetencje komunikacyjne: typy komunikatów (JA-TY), skuteczne stawanie granic - algorytm działania (technika zdartej płyty, sztuka odmawiania), nagradzanie i karanie (katalog kar i nagród), expose kierownika/szefa, utrzymywanie wysokiego poziomu motywacji.

Metody kształcenia

Zajęcia podające (wykład, pogadanka, pokaz, demonstracja) oraz ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa, gry dydaktyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę projektu odbywa się na podstawie opracowanych i zaprezentowanych zagadnień tematycznych/projektów. Wykład zaliczany jest wg pisemnego sprawdzianu wiadomości (kolokwium). Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen z projektu i wykładu z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

 1. Adamiec M., Kozusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Aktor-kreator-inspitrator, Katowice 2000.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2007.
 3. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, MUZA SA, Warszawa 2000.
 4. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 5. Kożuch, B. Wstęp do teorii zarządzania. Wydawnictwo Nauka-Edukacja, Warszawa 1999.
 6. Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa 2007.
 7. Szczupaczyński J., Edukacja a zarządzanie, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2004.
 8. Wyroba A., Leszkiewicz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządzie, Municypium SA, Warszawa 2007.
 9. Żukowski P., Podstawy organizacji i zarządzania, Szczecin 2001.
 10. Żukowski P., Zagadnienia nowoczesnego zarządzania, Szczecin 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Chruden H.J., Sherman A.W., Managing Human Resources, Palo Alto 1984.
 2. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2002.
 3. Jędrych E.  (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Kraków 2007.
 4. Moreland N., Work-related learning in higher education, Higher Education Academy, Learning & Employability Series, 2005.
 5. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Warszawa 2007.
 6. Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika, Warszawa 2000.
 7. Yorke M., Employability in higher education: what it is – what it is not, Higher Education Academy, Learning & Employability Series, 2005.
 8. Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 16-09-2016 00:03)