SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mechanika płynów II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mechanika płynów II
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-18_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Jurczak
  • dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ
  • prof. dr hab. inż. Edward Walicki
  • dr inż. Jarosław Falicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie i opanowanie przez studentów metodyki rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki płynów oraz znajomość i umiejętność rozwiązywania złożonych zagadnień przepływowych występujących w budowie maszyn.

Wymagania wstępne

Mechanika Płynów I, matematyka

Zakres tematyczny

WYKŁAD

Dynamika gazów. Dynamika gazu nielepkiego i nieprzewodzącego ciepła. Przepływy jednowymiarowe gazu. Równanie Bernoulliego dla przepływów ściśliwych. Zjawiska falowe
w przepływie jednowymiarowym niestacjonarnym. Przepływy płaskie gazu. Skośna fala uderzeniowa. Przepływ z odsuniętą falą uderzeniową. Przepływy transoniczne. Elementy dynamiki gazu lepkiego
i przewodzącego ciepło. Równania ruchu i niektóre rozwiązania analityczne. Metody numeryczne mechaniki płynów: rozwiązania numeryczne dla przepływów cieczy; rozwiązania numeryczne dla przepływów gazów.

ĆWICZENIA

Ćwiczenia rachunkowe na bazie wykładu i materiałów źródłowych

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Ćwiczenia rachunkowe. Praca zespołowa w trakcie rozwiązywania zadań rachunkowych; analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami. Praca z książką.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład:      otrzymanie oceny pozytywnej z egzaminu

Ćwiczenia: otrzymanie oceny pozytywnej z kolokwium

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, przy czym student przed przystąpieniem do egzaminu musi uzyskać pozytywną ocenę z ćwiczeń. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Bukowski J., Kijkowski P., Kurs mechaniki płynów, PWN, Warszawa 1980,
  2. Gryboś R., Podstawy mechaniki płynów PWN, Warszawa 1989,
  3. Prosnak W.J., Mechanika płynów, PWN, Warszawa 1970,
  4. Kazimierski Z., Orzechowski Z., Mechanika płynów, Politechnika Łódzka, Łódź 1993.
  5. Rumianowski A., Zbiór zadań z mechaniki płynów nieściśliwych z rozwiązaniami, PWN, Warszawa 1978,
  6. Gołębiewski C., Łuczywek E., Walicki E., Zbiór zadań z mechaniki płynów, PWN, Warszawa 1980.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-09-2016 09:41)