SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie projektowania CATIA II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie projektowania CATIA II
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-28_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jerzy Sobich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie  umiejętności projektowania podzespołów maszyn i urządzeń przy wykorzystaniu systemu CATIA.

Wymagania wstępne

Grafika inżynierska, podstawy konstrukcji maszyn, komputerowe wspomaganie projektowania CATIA I.

Zakres tematyczny

Projektowanie złożeń. Tworzenie i wykorzystywanie bibliotek. 

Metody kształcenia

Ćwiczenia projektowe przy komputerze.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena wykonanych projektów.

Literatura podstawowa

1.      Wyleżoł M., CATIA. Podstawy modelowania powierzchniowego i hybrydowego. Wyd. Helion 2003.

2.      Skarka W., Podstawy budowy modeli autogenerujących. Wyd. Helion 2009.

Literatura uzupełniająca

1.      Wyleżoł M., CATIA v.5. Modelowanie i analiza układów kinematycznych. Wyd. Helion 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jerzy Sobich (ostatnia modyfikacja: 30-09-2016 18:50)