SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Maszyny cieplne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Maszyny cieplne
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-60_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęc jest przygotowanie studenta do dalszych studiów specjalistycznych z dziedziny przetwarzania energii wewnętrznej ( "cieplnej") na energię kinetyczną (moment obrotowy) .Poznanie z zasadami działania silników zamieniajacych strumień "ciepła" na strumień "pracy"

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Podstawowe pojecia termodynamiki, termiczne równanie stanu. Zasady zachowania energii, substancji. Zasada wzrostu entropii. Historyczne sformułowanie II zasady termodynamiki S. Carnota. Metody obrazowania pracy silników - obiegów termodynamicznych w różnych układach współrzednych. Obieg Carnota. Obieg Clausiusa Rankina, obiegi silników spalinowych - Otto, Diesla,Braytona, Stirlinga.i inne.. Miary efektywności zamiany "ciepła" na "pracę". Bilans energetyczny silnika. Budowa silników tłokowych o spalaniu wewnętrznym. Budowa silnika Stirlinga (o spalaniu zewnętrznym). Podstawy teorii spalania. Rodzaje paliw, skład i wartość opałowa  typowych paliw. Systemy turbinowe - turbiny parowe, gazowe. Tendencje rozwojowe silników cieplnych, doładowanie,,"down-sizing", układy skojarzone.,., 

Zajęcia laboratoryjne

1. Badanie składu spalin

2 Badanie wartości opałowej paliw stałych i gazowych

3. Bilans energetyczny silnika spalinowego

 

Metody kształcenia

Wykład oraz zajęcia w laboratorium

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmioty jest zaliczenie kolokwium końcowego z zakresu wykładu oraz ćwiczen laboratoryjnych

Literatura podstawowa

S.Ochęduszko - Teoria Maszyn Cieplnych, WNT

J. Szargut - Teoria procesów cieplnych, Warszawa PWN 1973 i pózniejsze wydania

St.Wójcicki - Spalanie - - WNT Warszawa, 1969

Literatura uzupełniająca

OCW.mit.edu - strony internetowe

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Roman Sobczak (ostatnia modyfikacja: 27-09-2016 14:25)