SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie projektowania CATIA I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie projektowania CATIA I
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-25_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jerzy Sobich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym efektem kształcenia będzie umiejętność projektowania części maszyn i urządzeń przy wykorzystaniu systemu CATIA.

Wymagania wstępne

Grafika inżynierska, podstawy informatyki, podstawy konstrukcji maszyn.

Zakres tematyczny

Interfejs użytkownika. Pliki projektowe. Główne narzędzia tworzenia obiektów. Atrybuty graficzne elementów rysunkowych. Układy współrzędnych. Manipulowanie obiektami. Narzędzia modyfikacji elementów rysunkowych. Wymiarowanie i opisy. Przekroje. Parametryzacja obiektów. Narzędzia rysowania precyzyjnego. 

Metody kształcenia

Ćwiczenia projektowe przy komputerze.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z wykonanych projektów.

Literatura podstawowa

1.      Wyleżoł M., Modelowanie bryłowe w systemie CATIA. Przykłady i ćwiczenia. Wyd. Helion 2002.

2.      Wełyczko A., CATIA v.5. Przykłady efektywnego zastosowania w projektowaniu mechanicznym. Wyd. Helion 2005.

3.      Skarka w., Mazurek A., Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji. Wyd. Helion 2005.

Literatura uzupełniająca

1.      Wyleżoł M., Modelowanie powierzchniowe i hybrydowe w systemie CATIA v.5. Wyd. Helion 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jerzy Sobich (ostatnia modyfikacja: 30-09-2016 17:56)