SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ochrona przed korozją - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ochrona przed korozją
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-46_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o podstawowe prawa chemii nieorganicznej, organicznej i wybrane zagadnienia chemii fizycznej, a w szczególności zjawiska korozji elementów konstrukcji. 

Wymagania wstępne

Znajomość chemii w zakresie podstawowym i rozszerzonym szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakres tematyczny

Wykład: Budowa atomu. Struktura elektronowego otoczenia jądra atomowego. Teoria wiązań. Wiązanie jonowe. Wiązanie kowalencyjne. Polaryzacja wiązania. Hybrydyzacja. Wiązania wielokrotne, donorowo-akceptorowe. Wiązanie metaliczne i jonowe. Pierwiastki metaliczne. Wiązanie wodorowe.  Reakcje odwracalne i nieodwracalne, stan równowagi reakcji chemicznych. Szybkość reakcji chemicznych. Kinetyka reakcji prostych, równoległych, następczych i łańcuchowych. Zależność szybkości reakcji od temperatury. Kataliza. Podstawy elektrochemii. Stechiometria reakcji redox. Szereg napięciowy metali. Ogniwa, reakcje potencjałotwórcze. Równanie Nernsta.  Podstawy korozji elektrochemicznej metali i stopów. Zjawiska powierzchniowe. Korozja międzykrystaliczna. Korozja wżerowa. Korozja elektrochemiczna. Badania korozyjne elementów konstrukcji oraz warstw ochronnych.

Laboratorium: Roztwory buforowe, pH-metria; Korozja elektrochemiczna; Miareczkowanie potencjometryczne; Elektroliza;  Redoksymetria; Analiza jakościowa kationów; Badanie koloidów; Analiza związków organicznych.

Ćwiczenia: Reakcje redoks. Stechiometria. Układy równowagi fazowej. 

Metody kształcenia

Wykład interaktywny audytoryjno-seminaryjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne realizowane w zespołach dwuosobowych według instrukcji stanowiskowej.

Ćwiczenia: obliczenia rachunkowe zadań podanych przez prowadzącego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie w formie pisemnej i ustnej poprzedzone uzyskaniem zaliczeń z ćwiczeń rachunkowych
i laboratoryjnych.
Laboratorium: warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach (nieobecności są odrabiane), przedstawienie sprawozdania oraz aktywny udział w zajęciach. Ćwiczenia: student zalicza wszystkie ćwiczenia przewidziane programem, w tym część pisemnie. 

Literatura podstawowa

1) L. Pajdowski L., Chemia ogólna, PWN, Warszawa 1997.
2) A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 1997.
3) A. F. Wells, Strukturalna chemia nieorganiczna, WNT, Warszawa 1993.
4) P.W. Atkins., Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

1) L. Smoczyński L., Kalinowski S., Wasilewski J., Karczyński F., Podstawy chemii fizycznej z ćwiczeniami,
Wyd. UWM, Olsztyn 2000.
2) K. Pigoń, Z Ruziewicz, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 1993.
3) G. M.Barrow, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 1978.
4) Eksperymentalna chemia fizyczna, Praca zbiorowa, SGGW, Warszawa 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 16:06)