SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Spawalnictwo - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Spawalnictwo
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-04_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy na temat procesów spajania, doboru optymalnych technologii spajania, metod kontroli jakości połączeń spawanych.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Nauka o materiałach.

Zakres tematyczny

Metody kształcenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczna z ocen za poszczególne formy zajęć

Wykład – pozytywna ocena z egzaminu pisemnego.

Zajęcia laboratoryjne- warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń. Ocena końcowa uzależniona jest od cząstkowych ocen ze sprawozdania, odpowiedzi ustnej i aktywności na zajęciach

Projekt – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z  projektu 

Literatura podstawowa

 1. Materiały wykładowe
 2. Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, Praca zbiorowa pod red. Prof. J. Pilarczyka, t. 1,WNT, Warszawa 2003
 3. Butnicki S.: „Spawalność i kruchość stali”. WNT, Warszawa 1979
 4. Tasak E.: „Metalurgia i metaloznawstwo połączeń spawanych”. AGH, Kraków 1985
 5. Tasak E.: „Spawalność stali”. Fotobit, Kraków 2002
 6. Klimpel A, Szymański A. : „Kontrola jakości w spawalnictwie”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1992.
 7. Pawłowski Z. :”Badania nieniszczące”. Warszawa 1988.
 8. PN-EN 26520 – Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali wraz z objaśnieniami.
 9. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z Technologii połączeń nierozłącznych

Literatura uzupełniająca

 1. Przybyłowicz K.: – „Metaloznawstwo”. WNT, Warszawa 1999
 2. Dobrzański L.A.: – „Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach”. WNT, Warszawa 1996

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Mariusz Michalski (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 13:51)