SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-10_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tworzeniem przestrzennych modeli i prototypów technologicznych narzędzi i urządzeń, z obliczeniami na prototypach, z analizą ich technologiczności (pod względem wykonania), z możliwościami prezentowania wirtualnego modelu i nadawania odpowiednich cech orz z możliwościami generowania dokumentacji.

Wymagania wstępne

Mechanika techniczna, Wytrzymałość materiałów, Podstawy konstrukcji Maszyn, Zapis konstrukcji, Inżynieria wytwarzania, Komputerowe wspomaganie projektowania.

Zakres tematyczny

Treść laboratoryjna: Wprowadzenie do systemu wspomagania projektowania. Funkcje i narzędzia modułów. Projekt koncepcyjny. Praca z cyfrową makietą modelu. Tworzenie przestrzennych modeli obiektów (wirtualnych odpowiedników). Automatyczne generowanie prostych modeli przestrzennych. Praca z modelem (materiał, cechy, obliczenia). Wizualne odzwierciedlenie wirtualnego prototypu (renderowanie). Generowanie dokumentacji technicznej. Analiza prototypu. Technologiczność modelu - wprowadzanie zmian konstrukcyjnych, Struktura przestrzenna prototypów narzędzi. Struktura przestrzenna prototypów urządzeń.

Metody kształcenia

Laboratoria prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych - metody: zadania problemowe, analiza rozwiązań. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie laboratorium.

Literatura podstawowa

  1. Pikoń A., AutoCad 2014 PL, Helion, Gliwice 2015,
  2. Malinowski M., Babirecki W., Belica T., Materiały pomocnicze z podstaw systemu CAD AutoCAD 2000 GB/PL, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2002 (preskrypt), 
  3. Matthews B., Autocad 2000 3d f/x, Helion, Gliwice 2001,
  4. Pikoń A., AutoCad 2007, Helion, Gliwice 2007,
  5. Bobkowski G., Biały W., AutoCAD 2004 i AutoCAD Mechanical 2004 w zagadnieniach technicznych, WTN, Warszawa 2004,

Literatura uzupełniająca

  1. Babiuch M., AutoCAD 2000PL, Ćwiczenia praktyczne, Helion, 2000,
  2. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa 2000,
  3. CAD/CAM/CAE – czasopismo,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Cyganiuk (ostatnia modyfikacja: 11-09-2016 00:58)