SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie projektowania SolidWORKS - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie projektowania SolidWORKS
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-11_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tworzeniem przestrzennych modeli i prototypów technologicznych narzędzi i urządzeń, z obliczeniami na prototypach, z analizą ich technologiczności (pod względem wykonania), z możliwościami prezentowania wirtualnego modelu i nadawania odpowiednich cech orz z możliwościami generowania dokumentacji.

Wymagania wstępne

Mechanika techniczna, Wytrzymałość materiałów, Podstawy konstrukcji Maszyn, Zapis konstrukcji, Inżynieria wytwarzania, Komputerowe wspomaganie projektowania.

Zakres tematyczny

Treść laboratoryjna: Wprowadzenie do systemu wspomagania projektowania. Funkcje i narzędzia modułów. Projekt koncepcyjny. Praca z cyfrową makietą modelu. Tworzenie przestrzennych modeli obiektów (wirtualnych odpowiedników). Automatyczne generowanie prostych modeli przestrzennych. Praca z modelem (materiał, cechy, obliczenia). Wizualne odzwierciedlenie wirtualnego prototypu (renderowanie). Generowanie dokumentacji technicznej. Analiza prototypu. Technologiczność modelu - wprowadzanie zmian konstrukcyjnych, Struktura przestrzenna prototypów narzędzi. Struktura przestrzenna prototypów urządzeń.

Metody kształcenia

Laboratoria prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych - metody: zadania problemowe, analiza rozwiązań. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie laboratorium.

Literatura podstawowa

  1. Domański J., SolidWorks 2014. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady, Helion, Gliwice 2015,
  2. Babiuch M., SolidWorks 2006 w praktyce, Helion, Gliwice 2007,
  3. Babiuch M., SolidWorks 2009:Ćwiczenia, Helion, Gliwice 2009,
  4. Kapias K., SolidWorks 2001 Plus. Podstawy, Helion Gliwice 2003,

Literatura uzupełniająca

  1. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa 2000,
  2. CAD/CAM/CAE – czasopismo,
  3. Tickoo S., SolidWorks for Designers, Published by CADCIM Technologies, USA, Schererville 2004,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Cyganiuk (ostatnia modyfikacja: 11-09-2016 21:34)