SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zintegrowane systemy zarządzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy zarządzania
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-03_15W_pNadGen80T4F
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Zarządzanie produkcją i usługami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie funkcjonalności zintegrowanych systemów zarządzania i procesowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi, w których takie systemu zostały wdrożone. 

Wymagania wstępne

Zarządzanie produkcją i usługami.

Zakres tematyczny

Rozwój i klasyfikacja zintegrowanych systemów zarządzania. Systemy transakcyjne i systemy wspomagania decyzji. System kompleksowy, a system zintegrowany. Modułowe ujęcie systemu kompleksowego. Ocena systemów klasy ERP. Planowanie potrzeb materiałowych MRP i zasobów produkcyjnych MRP II. Specyfikacja MRP i MRP II. Podstawowe funkcje zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Systemy klasy ERP Implementacja systemów informatycznych. Zarządzanie projektem wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania. Proces wyboru pakietu i metodyka implementacji systemu ERP. Tworzenie zespołu wdrożeniowego. Harmonogram czasowo kosztowy wdrożenia systemu informatycznego. Analiza przedwdrożeniowa. Identyfikacja krytycznych obszarów w przedsiębiorstwie. Określenie przyrostu ilości danych w czasie i wyznaczenie założeń dla sprzętu informatycznego. Przygotowanie infrastruktury informatycznej. Dobór sprzętu: serwery, stacje robocze, sprzęt i infrastruktura sieciowa. Zabezpieczenia systemu informatycznego: systemy antywirusowe, archiwizacja danych i systemy anty-przepięciowe. Logistyka w systemach ERP. Systemy zarządzania relacjami z klientami CRM (ang. Customer Relationship Management). System informowania kierownictwa. Modelowanie procesów biznesowych i przepływów pracy w przedsiębiorstwie (ang. Workflow Management). Systemy modelowania przepływu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Administracja zintegrowanymi systemami zarządzania. Administracja serwerem bazy danych, zabezpieczenia systemu. Naprawa systemu i instalacja nowych wersji. E-biznes, koncepcje zastosowania e-commerce, Business-to-Business (B2B) i Business-to-Customer (B2C). Przegląd istniejących rozwiązań z dziedziny E-commerce. Sklepy internetowe i płatności w Internecie. Organizacje wirtualne.

W ramach projektu opracowywane są następujące zagadnienia:

·          wprowadzanie danych konstrukcyjnych i technologicznych w obszarze technicznego przygotowania produkcji,

·          przygotowywanie ofert i zamówień sprzedaży,

·          harmonogramowanie produkcji wyrobów,

·          przygotowywanie zamówień z zaopatrzenia,

·          wystawianie dokumentów obrotu materiałowego i rejestracja operacji produkcyjnych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Formą zaliczenia wykładu jest egzamin pisemny (K_W09, K_W11, K_W,14). Formą zaliczenia zajęć projektowych jest ocena projektu obejmującego struktury danych i modele procesów biznesowych przykładowego przedsiębiorstwa produkcyjnego wykonanego w oparciu o wybrany system klasy ERP (K_U12, K_U17, K_K02, K_K06).

Literatura podstawowa

1.     Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, 2016

2.     Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006,

3.     Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1. Zintegrowane systemy transakcyjne. PWN. Warszawa, 2008.

4.     Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 2. Systemy Business Intelligence. PWN. Warszawa, 2008.

5.     Szmit M., Informatyka w zarządzaniu. Wydawnictwo DIFIN, Warszawa, 2003.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 12:30)