SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe I
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-30_15S_pNadGenRCIM9
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 45 3 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyrobienie u studenta umiejętności  świadomego kierowania swoją karierą zawodową (umiejętność stawiania celów w oparciu o analizę uwarunkowań). Efektem działania studenta powinna być dobrze uzasadniona koncepcja wyboru specjalności oraz tematyki i promotora pracy dyplomowej. Koncepcja powinna wynikać z zainteresowań studenta, ale też z analizy rynku pracy.

Wymagania wstępne

Ukończone studia inżynierskie

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu studenci będą uczestniczyli w seminariach, w których zadaniem jest zdobycie umiejętności jasnego formułowania problemów technicznych oraz metodyki ich rozwiązywania. Problemy formułowane i rozwiązywane przez studentów podczas seminarium będą dotyczyły wybranych zagadnień z obszaru zarządzania, sterowania i zapewnienia jakości.

Metody kształcenia

Cykliczne spotkania studentów z opiekunami specjalności. Dyskusja indywidualna studenta z potencjalnym promotorem i opiekunem specjalności.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Oceniane jest praca i aktywność studenta, w której uzasadnia on wybór konkretnej specjalności oraz problematyki pracy dyplomowej. W ocenie istotne jest sprawdzenie umiejętności studenta do obrony swoich przekonań (K_U01, K_U04).

Literatura podstawowa

1.     Rozpondek M., Wyciślik A.: Seminarium dyplomowe. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.

2.     Rozpondek M., Wyciślik A.: Poradnik dyplomanta i absolwenta  Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.

3.     Zgodna z obszarem studiowanego kierunku studiów.

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 12:41)